MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ยุทธศาสตร์
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ยุทธศาสตร์ แผน ปฏิบัติ The MetGE สายใต้ดิน Smart Metro Retail E-Service
กราฟความก้าวหน้า

       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการไฟฟ้านครหลวง ณ เดือนมีนาคม 2561 ได้ ร้อยละ 12.13 ของปี 2561

ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีผลประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสมเท่ากับ 51,218.98 ล้านหน่วย มีรายได้รวม 190,591 ล้านบาท กำไรสุทธิ 10,855 ล้านบาท ในส่วนของด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า กฟน. ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า โดยมีการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายระบบจำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ เสริมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 รองรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) ในปี 2560 มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) อยู่ที่ระดับ 9,115 เมกะวัตต์ โดยมีค่าดัชนีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) สะสมเท่ากับ 1.234 ครั้ง/ราย/ปี และระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) สะสมเท่ากับ 36.551 นาที/ราย/ปี

ผลประกอบการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสมเท่ากับ 12,212.50 ล้านหน่วย มีรายได้รวม 46,429 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,730 ล้านบาท มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) อยู่ที่ระดับ 8,981 เมกะวัตต์ โดยมีค่าดัชนีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) สะสมเท่ากับ 0.195 ครั้ง/ราย/3 เดือน และระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) สะสมเท่ากับ 6.585 นาที/ราย/3 เดือน


การติดตามผลการดำเนินงาน


กฟน. มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับองค์กร สายงาน หน่วยงาน กอง แผนก/บุคคล โดยมีความถี่ในการติดตาม ดังภาพ

รูปภาพ