MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » กิจกรรมเพื่อสังคม » โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED

โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED

  • 1. หลักการและเหตุผล


      กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) โดยมีมาตรการหนึ่งในกลยุทธ์ภาคบังคับ ได้แก่ มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS) ซึ่งเป็นมาตรการ ที่กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน จะต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้ใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เริ่มต้นในปี 2566-2579
 
     ดังนั้น เพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2562 กฟน. จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED ในกลุ่มอาคาร/โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยการกระตุ้น   ให้เกิดการใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในระบบแสงสว่างเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และการประหยัดการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
  • 2. วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนทางด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าใช้หลอดไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทดแทนหลอดไฟฟ้าเดิมที่ใช้พลังงานมาก ทำลายสุขภาพสายตา และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • 3. กลุ่มเป้าหมาย


อาคารและโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในการควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่อยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) 
  • 4. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน


ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย โดยเป็นสถานประกอบการประเภทอาคาร/โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในการควบคุมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.
  • 5. หลักเกณฑ์การสนับสนุน


1. กฟน. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง
2. สำหรับมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือมาตรการที่ขอรับการสนับสนุนที่ซ้ำซ้อนกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และของ กฟน. ไม่สามารถนำมาขอรับการสนับสนุนได้
3. ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องลงนามและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ขอรับการสนับสนุนและที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED ตามรูปแบบที่ กฟน. กำหนด
4. ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก กฟน. แล้ว จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นประเภท LED ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  • 6. อัตราการสนับสนุน


กฟน. จะให้การสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการที่มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นประเภท LED และมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเฉพาะผลประหยัดที่ประเมินว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแรก ในอัตรา 1 บาทต่อ 1 หน่วย (kWh) และมีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อนิติบุคคล ในวงเงินสนับสนุนรวมทั้งโครงการฯ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
  • 7. การสมัครเข้าร่วมโครงการ


1. ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถขอรับเอกสารใบสมัครขอรับการสนับสนุนได้ที่ปรึกษาโครงการฯ หรือสามารถดาวโหลดได้ที่ www.mea.or.th โดยสามารถยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด
2. เอกสารการสมัครขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย
     2.1 ใบสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED 
     2.2 สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 1 เดือน
     2.3 สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 
3. ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ โครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและดำเนินโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED ห้อง 408 ตึก ฮันส์ บันตลิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โดยจะพิจารณาใบสมัครตามลำดับก่อนหลังในการยื่นเอกสาร โดยยึดจากวันประทับรับ ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก
4. ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับแจ้งผลผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว จะต้องทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษาโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
ที่ปรึกษาโครงการ   ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2220-5764 , 0-2220-5000 ต่อ 4568 
Email :  ,
หรือที่ปรึกษาโครงการฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6642 หรือ 08 5045 2300 (คุณรัชนี) หรือ 09 6042 0342 (คุณบุญยืน)
Email :
line@ ที่ @imo2631z

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการสมัคร.pdf
ขนาดไฟล์: 71.07 KB
207 4 เม.ย. 62
ใบสมัครโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอด LED.pdf
ขนาดไฟล์: 185.46 KB
203 4 เม.ย. 62