MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง (Privacy Policy) จัดทำเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

การไฟฟ้านครหลวงจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางเว็บไซต์ (https://www.mea.or.th) และกระดาษตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด แล้วนำมาแปลงข้อความเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด


การไฟฟ้านครหลวงมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวง และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล (e-mail) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวประชาชน เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ โดยการไฟฟ้านครหลวงจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล


การไฟฟ้านครหลวงมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ระหว่างผู้ใช้บริการกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามที่กฎหมายกำหนด โดยข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น การไฟฟ้านครหลวงจะคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


การไฟฟ้านครหลวงมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ใน  การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวง ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของระบบงานต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย หากภายหลังการไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมผ่านทางอีเมล (e-mail) หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (https://www.mea.or.th) และประกาศ ณ ที่ทำการในเขตจำหน่ายของ การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

การไฟฟ้านครหลวงจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย


การไฟฟ้านครหลวงมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล


การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหากมีการปรับปรุงแก้ไขการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (https://www.mea.or.th) และเอกสารประกาศ ณ ที่ทำการในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง กรณีผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อที่ทำการในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล


การไฟฟ้านครหลวงจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอกรอกแบบคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง โดยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้ ตามคำสั่งการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง คู่มือปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวงที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด

9. บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)


Log Files หมายถึง ไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง มีระบบในการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ (https://www.mea.or.th) โดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

10. การระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น


การไฟฟ้านครหลวงมีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น การชำระค่าใช้บริการผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับทั้งใน รูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอนการไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้

11. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง


การไฟฟ้านครหลวงมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการชำระค่าไฟฟ้า โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่การไฟฟ้านครหลวงได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมาตรา 6 แห่ง พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางเว็บไซต์ (https://www.mea.or.th) และกระดาษตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด แล้วนำมาแปลงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ข้อมูลเบื้องต้น


 • (ก) แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อบังคับใช้กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง
 • (ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการไฟฟ้านครหลวงจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวงที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • (ค) หากการไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมทุกครั้งผ่านทางอีเมล (e-mail) หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (https://www.mea.or.th) และประกาศ ณ ที่ทำการในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมนี้การไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำหนดให้มีการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


  การไฟฟ้านครหลวงมีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางเว็บไซต์ (https://www.mea.or.th) และกระดาษตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด แล้วนำมาแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธีอื่น มีรายละเอียด ดังนี้ 

 • 2.1 การบริการขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (e-mail) ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อขนาดเครื่องวัด-หน่วยไฟฟ้า สถานที่ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอน    การขอใช้ไฟฟ้าต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 15 แอมแปร์
 • 2.2 การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-Service) เป็นการให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าสอบถามยอดค่าไฟฟ้าที่ยังไม่ชำระ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกก่อน โดย      การไฟฟ้านครหลวงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการประมวลผลต่อไป
 • 2.3 การให้บริการ MEA Smart Life เป็นการให้บริการผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือ โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการรับชำระค่าไฟฟ้า สอบถามยอดค่าไฟฟ้าที่ยังไม่ชำระ การแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น
 • 2.4 แบบขอใช้ไฟฟ้าหรือแบบขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ต้องการ หมายเลขเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยการไฟฟ้านครหลวงจะนำข้อมูลดังกล่าวไปบันทึกในระบบสารสนเทศการขอใช้ไฟฟ้า
 • 2.5 การชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต การไฟฟ้านครหลวงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เลขที่บัญชีแสดงสัญญา ตามแบบขอชำระค่าไฟฟ้า โดยหักบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกำหนด
ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะรักษาข้อมูลของการให้บริการดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้านความเชื่อ ความคิดเห็นทาง การเมือง

 • (ก) การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ
การไฟฟ้านครหลวงจะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือก ช่องทางการติดต่อกลับได้ เช่น โทรศัพท์สายด่วน (Call Center) 1130 หมายเลขโทรศัพท์ จดหมาย หรือ อีเมล (e-mail) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • (ข) การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ว่าผู้ใช้บริการ เคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบ “คุกกี้” นั้น หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป 
 • (ค) การจัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)
เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (https://www.mea.or.th) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information) ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • (ง) บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)
Log Files หมายถึง ไฟล์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (http://www.mea.or.th) มีการเก็บบันทึกเข้าออกเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ (Log Files) โดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • (จ) การระบุข้อมูลที่สามารถเลือกว่า “จะให้หรือไม่ให้” ก็ได้
การไฟฟ้านครหลวงมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ (https://eservice.mea.or.th/) และเว็บไซต์การบริการขอใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต https://eservice.mea.or.th/measy/) ซึ่งแบ่งการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผล และการดำเนินการของการใช้บริการนั้น โดยจะระบุด้วยตัวอักษรสีแดง หรือทำเครื่องหมาย (*) และส่วนที่ผู้ใช้บริการ มีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พึงประสงค์ให้ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวงได้ทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้ 
 

3. การระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น


การไฟฟ้านครหลวงมีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น การชำระค่าใช้บริการผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้

4. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง

การไฟฟ้านครหลวงมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการชำระค่าไฟฟ้า โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต

5. การให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


การไฟฟ้านครหลวงจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ


การไฟฟ้านครหลวงจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่การไฟฟ้านครหลวงระบุไว้

7. การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน


ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่การไฟฟ้านครหลวงรวบรวม จัดเก็บไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (https://www.mea.or.th) หรือการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยเป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

8. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


การไฟฟ้านครหลวงมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 • (ก) กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมของผู้ใช้บริการ ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลโดยชัดเจน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรเครดิต เลขบัตรเดบิต เป็นต้น
 • (ข) การไฟฟ้านครหลวงไม่มีการให้บริการทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่มีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยการไฟฟ้านครหลวงมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยกำหนดให้พนักงานมีความตระหนักและพึงระวังต่อการทำธุรกรรมใด ๆ กับข้อมูลในส่วนนี้มากเป็นพิเศษ

9. การติดต่อกับเว็บไซต์


หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้การไฟฟ้านครหลวงยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหมด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยสามารถติดต่อ ได้ที่

   :   การไฟฟ้านครหลวงอาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ 30 ซอยซิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   :   0-2256-3247, 02-256-3000, 0-2251-9586, 0-2254-9550, 1130

   :   0-2256-3678

   :   [email protected]