MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อพัสดุต่างประเทศ (ว89)
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » การจัดซื้อพัสดุต่างประเทศ (ว89)
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อพัสดุต่างประเทศ (ว89)


 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะมีการจัดซื้อพัสดุที่ผลิต หรือนำเข้าจากต่างประเทศ หรือจัดจ้างที่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 ตามรายการดังต่อไปนี้
 
หากผู้ประกอบการ ที่มีพัสดุที่ผลิตในประเทศ สำหรับรายการจัดซื้อ หรือสำหรับงานจ้างที่สามารถใช้พัสดุภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 60 โปรดแสดงความคิดเห็น พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รายละเอียดพัสดุ (Spec) โรงงานที่ผลิต หรือ เปอร์เซ็นต์พัสดุในประเทศสำหรับรายการงานจ้าง ตามรายละเอียดเอกสาร
 
หมายเหตุ พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ หมายถึง พัสดุที่นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ