MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ความยั่งยืน » การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟน.กฟน. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง ระบุไว้ดังนี้

“มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยระบบ การกำกับดูแลที่ดี
และการสร้างความสมดุลในการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ ดังนี้
  • ด้านเศรษฐกิจ

   สร้างการเติบโต ความมั่นคงในฐานะการเงิน ด้วยระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามมาตรฐานและการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองวิถีชีวิตเมืองมหานคร

  • ด้านสังคม

   สร้างการยอมรับและไว้วางใจ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

  • ด้านสิ่งแวดล้อม

   สนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนการไฟฟ้านครหลวง จัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสื่อสารความคาดหวัง เป้าหมาย เพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Organization) บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

  • 1

   เพื่อสร้างความเข้าใจด้านความยั่งยืนที่ตรงกัน และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประเด็นด้านความยั่งยืนในการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Plans) และการดำเนินงานประจำวัน (Daily Operations)

  • 2

   เพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งสังคมใกล้ และสังคมไกล ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง


แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ การไฟฟ้านครหลวง