MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การพัฒนาอย่างยั่งยืน » การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


     การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรเข้าใจถึงความคาดหวัง/ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรในองค์รวม ซึ่งทำให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

แนวทางการดำเนินงาน

     ตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา กฟน. ได้มีการพิจารณาระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรผ่านกระบวนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซึ่ง กฟน. ให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักปฏิบัติบนพื้นฐานความเป็นธรรม เสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการดูแลคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ ซึ่งทำให้ กฟน. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

     อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของ สคร. ในปี 2563 การไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดดำเนินแผนงานในการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยยึดกรอบ AA1000 SES ซึ่งสอดคล้องการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ตาม Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564 - 2570 เพื่อสามารถวางแผนงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม สะท้อนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ตลอดจนยกระดับการให้บริการที่ดีขององค์กร

แผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 – 2570


SM VISION

     “บริหารจัดการและสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การยกระดับ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร อย่างยั่งยืน”

SM MISSION

     “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยการบริหารจัดการร่วมกับ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร เพื่อสร้างคุณค่าตอบสนองต่อ ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล ผ่านการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ของ กฟน.”

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปี 2564-2570
ผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟน. รอบปี 2562ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างการตอบสนอง ตัวอย่างประเด็นผลลัพธ์ 
 1. และ 2. ลูกค้าและประชาชน 1) คุณภาพระบบไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าไม่ตก ไม่ดับ หรือกะพริบบ่อยครั้ง
2) คุณภาพการให้บริการ :
    - ความถูกต้องของการจด/ แจ้งหน่วยการใช้ไฟฟ้า
    - ความรวดเร็วในการให้บริการด้านต่างๆ
 - งานประชุม/สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ (ปีละ 1 ครั้ง)
 - กิจกรรมพบปะ/สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสำคัญ (ปีละ 4 ครั้ง)
 - กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ปีละ 3 ครั้ง)/การออกหน่วยบริการชุมชน (ปีละ 3 ครั้ง)
 - การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (ปีละ 1 ครั้ง)
 - การวิจัยตลาดเชิงลึก (ปีละ 1 ครั้ง)
 - การรับข้อมูลจากจุดรับชำระค่าบริการ กฟน./ศูนย์บริการ One Stop service/ศูนย์ดำรงธรรม/MEA Call Center/MEA Smart Life และ Social Media (ตลอดปี)
 - พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม สั่งการ และจัดการพลังงานไฟฟ้า ในระบบควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (SCADA/EMS) และระบบบริหารจัดการการจ่ายพลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย (SCADA/DMS) 
 - ปรับปรุงกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าใหม่
 - พัฒนาระบบรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนแบบ Online Payment
 - มีระบบการให้บริการชำระค่าไฟฟ้าและแจ้งไฟฟ้าขัดข้องผ่าน Application MEA Smart Life
 - มีบริการแจ้งเตือนการประกาศดับไฟล่วงหน้าหรือการประกาศไฟดับฉุกเฉินวงกว้างผ่าน SMS Alert
 - ปรับปรุงระบบข้อร้องเรียนให้รวดเร็วขึ้น
 - เปิดช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าผ่านศูนย์ดำรงธรรม ระบบ MEA Call Center, MEA Smart Life และ Social Media
 - อันดับ Doing Business
- Getting the electricity 
 - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
 - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 - ระยะเวลาแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
 - ระยะเวลาในการรอชำระค่าไฟฟ้า
 - ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
 3. ผู้กำกับนโยบาย  - ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จทันตามแผนที่กำหนด
 - มีการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และครบถ้วน
 - การประชุมร่วมกัน(ตลอดปี)
 - การเข้าพบเพื่อรับทราบความคาดหวัง (ก่อนเริ่มทำแผนยุทธศาสตร์)
 - Vision Meeting (ก่อนเริ่มปีบัญชี (พ.ย-ธ.ค.)
 - ดำเนินการตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการภาครัฐ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาระบบบริการบนพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบาย Digital Economy  - จำนวนวงจร-กิโลเมตรของระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า
 - ผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดย ป.ป.ช. 
 4. ผู้ส่งมอบหลัก  - ข้อมูล/คุณสมบัติของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย  - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / สัมมนา (ตลอดทั้งปี)
 - MEA Open House (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
 - การลงนาม Integrity Pact (เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
 - จัดทำสัญญาซื้อขายพลังไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดด้านเทคนิค
 - ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา
 - ควบคุมติดตามคุณภาพไฟฟ้าและแจ้งเตือน/ประสานงาน หรือ ประชุมร่วมกัน กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเกิดปัญหา 
 - การวางแผนแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องกรณีฉุกเฉินร่วมกัน
 - จัดทำคู่มือการประสานงานระหว่างกัน
 - ประชุมร่วมกันกรณีมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานที่กระทบผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบแบบก่อนการผลิตเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 - ร้อยละของการส่งมอบบริการตามสัญญาเป็นไปตามที่กำหนด
 5. คู่ค้า  - ความสัมพันธ์ที่ดี/สร้างทักษะความรู้/รับฟังเสียงของคู่ค้าเพื่อนำมาพัฒนางานบริการ
 - คู่มือมาตรฐานการบริการให้คู่ค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 - ประชุม/สัมมนาก่อนการทำสัญญา (ตลอดทั้งปี)
 - ประชุมติดตามงานสื่อสารผ่าน Internet/โทรศัพท์ (ตลอดทั้งปี)
 - ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามสัญญา
 - ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 - ติดตามผลการดำเนินงานประจำวัน/เดือน/รายปี
 - ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ
 - อัตราความผิดพลาดของการส่งมอบเงินของตัวแทนรับชำระเงิน
 6. คู่ความร่วมมือ  - การถ่ายทอดนโยบายร่วมกัน 
 - การดำเนินงานที่ดีร่วมกัน 
 - ความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินงาน
 - ประชุม/สัมมนากับคณะทำงาน (ตลอดทั้งปี)
 - ประสานงานผ่านหนังสือราชการ สื่อสารผ่าน Internet และทำ MOU (เริ่มโครงการ)
 - ประสานงานในการขออนุญาตทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
 - กำหนดรายละเอียดการขออนุญาตฯ เช่น รูปแบบการก่อสร้าง เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ
 - ประชุมและปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 - จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วมกัน เช่น การจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
 - ความพึงพอใจกับคู่ความร่วมมือในการดำเนินงานกับ กฟน.
 - ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
 7. พนักงาน  - ด้านองค์กร
 - ด้านความสำเร็จในงาน
 - ด้านลักษณะงาน
 - ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
 - Vision Communication Day (ไตรมาส 1)
 - ปฐมนิเทศต้อนรับพนักงานใหม่ (ปีละ 1 ครั้ง)
 - ผู้บริหารสัญจร (ปีละ 1 ครั้ง)
 - ประชุมสายงาน (ทุกเดือน)
 - สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line, Twitter, Facebook, YouTube และสื่อภายในองค์กร (ตลอดทั้งปี)
 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานและความผูกพันต่อองค์กร 
 - จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจร เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของพนักงาน
 - สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี และมีความปลอดภัย
 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 - ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกกลุ่ม
 - จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
 - ความผูกพันกับองค์กร
 - ความพึงพอใจของบุคลากร
 - อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม สืบค้นได้จากรายงานความยั่งยืน ปี 2562