MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


     การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรเข้าใจถึงความคาดหวัง/ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรในองค์รวม ซึ่งทำให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

แนวทางการดำเนินงาน

     
      ตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา กฟน. ได้มีการพิจารณาระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรผ่านกระบวนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซึ่ง กฟน. ให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักปฏิบัติบนพื้นฐานความเป็นธรรม เสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการดูแลคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ ซึ่งทำให้ กฟน. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

     อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของ สคร. ในปี 2563 การไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดดำเนินแผนงานในการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยยึดกรอบ AA1000 SES ซึ่งสอดคล้องการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ตาม Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า โดยได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564 - 2570 เพื่อสามารถวางแผนงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม สะท้อนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ตลอดจนยกระดับการให้บริการที่ดีขององค์กร

แผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2564 – 2570


SM VISION

     “บริหารจัดการและสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การยกระดับ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร อย่างยั่งยืน”

SM MISSION

     “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยการบริหารจัดการร่วมกับ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร เพื่อสร้างคุณค่าตอบสนองต่อ ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างเหมาะสม ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล ผ่านการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ของ กฟน.”

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ปี 2564-2570 

ผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบปี 2563       ปี 2563 กฟน. ได้มีการทบทวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยจัดทำและดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563-2570 ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับ ผลักดันสร้างบรรยากาศ และดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร จนถึงหน่วยงาน กำหนดกระบวนการระบุ/ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ตามเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) และแผนยุทธศาสตร์ของ กฟน. ซึ่งผลจากกระบวนการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟน. ได้ปรับจำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 7 กลุ่ม เป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า 2. กลุ่มสังคมชุมชน 3. กลุ่มผู้กำกับนโยบายและภาครัฐ 4.กลุ่มพันธมิตร 5. กลุ่มสื่อมวลชน 6. กลุ่มคณะกรรมการ 7. กลุ่มพนักงาน 8. กลุ่มคู่เทียบหรือคู่แข่งขัน ซึ่งในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟน. ให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักปฏิบัติบนพื้นฐานความเป็นธรรม เสมอภาค นอกเหนือจากการดูแลคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ กฟน. ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งได้ดำเนินการตอบสนอง และปรากฎผลการดำเนินงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวัง/ความต้องการ

ตัวอย่างช่องทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างการตอบสนอง

ตัวอย่างประเด็นผลลัพธ์

 1. กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า

 2. กลุ่มสังคมชุมชน

1) คุณภาพระบบไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าไม่ตก ไม่ดับ หรือกะพริบบ่อยครั้ง

2) คุณภาพการให้บริการ : ความรวดเร็วในการให้บริการด้านต่าง ๆ

กิจกรรมพบปะ/สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Key Account

  1) การตรวจเยี่ยมลูกค้า Key Account (180 ราย/ตลอดปี)

  2) กิจกรรม Service Package (ลูกค้ารายใหญ่ที่สนใจ 25 ราย)

  3) จัดสัมมนาลูกค้า Key Account (ในนิคมอุตสาหกรรม 1 ครั้ง)

- การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (CSI) (ปีละ 1 ครั้ง)

- การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าต่อการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการแก้ไขข้อร้องเรียน (Transaction Survey) (ปีละ 1 ครั้ง)

- การวิจัยตลาดเชิงลึก (ปีละ 1 ครั้ง)

- กิจกรรมส่งเสริมการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-bill)

- จัดประชุมชี้แจงเพื่อสื่อสารนโยบาย และวีธีปฏิบัติ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการจัดการข้อร้องเรียน ไปยังผู้บริหารและพนักงาน (ปีละ 2 ครั้ง)

- การรับรู้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและประชาชน (ปีละ 1 ครั้ง)

- จัดถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ (MEA Call Center) (ปีละ 1 ครั้ง)

- การออกหน่วยบริการชุมชน (ปีละ 18 ครั้ง (พื้นที่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต)

- การรับข้อมูลจาก Social Media (ตลอดปี)

 

- พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม สั่งการ และจัดการพลังงานไฟฟ้า ในระบบควบคุมการส่งจ่ายไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (SCADA/EMS) และระบบบริหารจัดการการจ่ายพลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย (SCADA/DMS)

- สร้างระบบ CRM เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศลูกค้า Key Account

- เปิดช่องทางรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องสำหรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม (4 นิคมฯ) ผ่านช่องทาง LINE

- ดำเนินโครงการ MEA Now เพื่อแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไขเหตุบริการให้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม 

เพิ่มช่องทางการขอใช้ไฟฟ้า ผ่าน MEASY และ MEA Line Connect

- เพิ่มช่องทางการแจ้งไฟฟ้าดับและร้องเรียนและชำระค่าไฟฟ้า ผ่าน MEA Line Connect

- ส่งเสริมให้ลูกค้ารับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-bill)

- ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และจัดทำคู่มือปฏิบัติ การจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)

- ดำเนินการตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- จัดวางไฟล์คู่มือปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) การจัดการข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์ของ กฟน. เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้

- สื่อสารให้พนักงานรับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

- ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ออกแบบระบบตอบสนองต่อการแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

- ความพึงพอใจต่อคุณภาพระบบไฟฟ้าและบริการ

- ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการแก้ไขข้อร้องเรียน

- ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ/การตอบสนองประเด็น

- จำนวนผู้รับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-bill)

- ระยะเวลาการแก้ไขข้อร้องเรียน

- ความพึงพอใจของชุมชน

 

3. กลุ่มผู้กำกับนโยบายและภาครัฐ

- ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จทันตามแผนที่กำหนด
- มีการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และครบถ้วน

- การประชุมร่วมกัน (ตลอดปี)

- การเข้าพบเพื่อรับทราบความคาดหวัง (ก่อนเริ่มทำแผนยุทธศาสตร์)

- Vision Meeting (ก่อนเริ่มปีบัญชี (พ.ย-ธ.ค.)

- การประชุมรับทราบนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตลอดทั้งปี)

- ดำเนินการตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการภาครัฐ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนาระบบบริการบนพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบาย Digital Economy

- ดำเนินงานตามนโยบายของผู้กำกับ และมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างครบถ้วน

- ประสานงานในการขออนุญาตทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

- กำหนดรายละเอียดการขออนุญาตฯ เช่น รูปแบบการก่อสร้าง เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ

- ประชุมและปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

- จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วมกัน เช่น การจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

- จำนวนวงจร-กิโลเมตรของระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า

- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์

- ความพึงพอใจกับคู่ความร่วมมือในการดำเนินงานกับ กฟน.

- ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

4. กลุ่มพันธมิตร

- ข้อมูล/คุณสมบัติของ

อุปกรณ์ในระบบจำหน่าย

- ความสัมพันธ์ที่ดี/สร้างทักษะความรู้/รับฟังเสียงของคู่ค้าเพื่อนำมาพัฒนางานบริการ

- คู่มือมาตรฐานการบริการให้คู่ค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

- การถ่ายทอดนโยบายร่วมกัน

- การดำเนินงานที่ดีร่วมกัน

- ความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินงาน

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/สัมมนา (ตลอดทั้งปี)

- MEA Open House ทำความเข้าใจกับคู่ค้าเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

- การลงนาม Integrity Pact (เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

- ประชุม/สัมมนากับคณะทำงาน (ตลอดทั้งปี)

- ประสานงานผ่านหนังสือราชการ สื่อสารผ่าน Internet และทำ MOU (เริ่มโครงการ)

- จัดทำสัญญาซื้อขายพลังไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดด้านเทคนิค

- ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

- ควบคุมติดตามคุณภาพไฟฟ้าและแจ้งเตือน/ประสานงาน หรือ ประชุมร่วมกัน กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเกิดปัญหา

- การวางแผนแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องกรณีฉุกเฉินร่วมกัน

- จัดทำคู่มือการประสานงานระหว่างกัน

- ประชุมร่วมกันกรณีมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานที่กระทบผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบแบบก่อนการผลิตเพื่อป้องกันความผิดพลาด

- ร้อยละของการส่งมอบพัสดุ-บริการตามสัญญาเป็นไปตามที่กำหนด

- ความพึงพอใจกับคู่ความร่วมมือในการดำเนินงานกับ กฟน.

 

5.กลุ่มสื่อมวลชน

- ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ที่รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงประเด็น และถูกต้อง

- ความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินงาน

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/สัมมนา (ตลอดทั้งปี)

- มีช่องทางการสื่อสารกับสื่อมวลชน ได้ทุกเวลาทั้งสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ FB : การไฟฟ้านครหลวง MEA, www.mea.or.th , Line: MEA Connect , MEA Smart life , YouTube : MEA multimedia , Twitter : MEA_NEWS  , Instagram : meafanclub และสื่อมวลชนรูปแบบเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ

- ร่วมพัฒนาการทั้งเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารที่ตรงประเด็นและตรงความต้องการของลูกค้า/ประชาชนมากขึ้น  และสร้างการรับรู้ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น

- ร้อยละประสิทธิภาพการสื่อสาร

6.กลุ่มคณะกรรมการ

- การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีระบบฐานข้อมูลบนดิจิทัล และมี KM ที่สำคัญ สามารถค้นหาง่าย และใช้งานง่าย

- องค์ประกอบคณะกรรมการควรมีความหลากหลายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

- ประชุม/สัมมนาร่วมกับ ฝ่ายบริหาร ตัวแทนสหภาพแรงงาน เป็นประจำทุกไตรมาส

- นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อใชเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- จำนวนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

7. กลุ่มพนักงาน

ชื่อเสียงองค์กร

การจัดการบุคลากร

ความมั่นคงของงาน

ลักษณะงานที่ทำ

ความสมดุลในชีวิต

 

กิจกรรมคุยกับผู้ว่าการ Season 2

- ประชุมสายงาน (ทุกเดือน)

ประชุมกองและแผนก (ทุกเดือน)

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและความผูกพันต่อองค์กร (ไตรมาสที่ 3 ของทุกปี)

- สื่อสาร/จัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line, Twitter, Facebook, YouTube และสื่อภายในองค์กร (ตลอดทั้งปี)

สื่อสาร/จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น วารสาร กรีนครอส กิจกรรม Safety Meeting

สื่อสารผ่านตัวแทนพนักงานในการประชุม คปอ. ประจำที่ทำการ (เดือนละ 1 ครั้ง)

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงาน (ตลอดปี)

จัดกิจกรรมคุยกับผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงาน  

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงานและความผูกพันต่อองค์กร

สรรหาพนักงานดีเด่น

- จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม

- สื่อสารข่าวสารให้พนักงานรับทราบอย่างทันเหตุการณ์ และข้อมูลถูกต้อง และเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

จัดให้มีช่องทางในการเสนอแนะ เพื่อเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน และสภาพแวดล้อมฯ ให้เกิดความปลอดภัย

- ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกกลุ่ม

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

 

 

 

 

- ความผูกพันกับองค์กร

- ความพึงพอใจของบุคลากร

- อัตราการประสบอุบัติภัย

- อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน

8. กลุ่มคู่เทียบ/คู่แข่งขัน

- ความสัมพันธ์ที่ดี/สร้างทักษะความรู้เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการทำงาน

- การดำเนินงานที่ดีร่วมกัน

- ความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินงาน

- ประชุม/สัมมนาร่วมกัน เช่น คณะ CSR 3 ไฟฟ้า คณะ HR 3 ไฟฟ้า

- ประชุมวิชาการ เช่น  IEEE Thailand ,CIGRE , HAPUA

- ประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ สื่อสาร social media virtual conference/meeting

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน

- พัฒนา Energy Trading Platform ร่วมกัน

- แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ด้าน ระบบจำหน่าย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริการ ด้านการดำเนินงานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากความร่วมมือขององค์กรคู่เทียบ


รายชื่อหน่วยงานของ กฟน. ที่รับผิดชอบ/ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญแต่ละกลุ่ม เข้าถึงได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟน. รอบปี 2563 สืบค้นได้จากรายงานความยั่งยืน ปี 2563