MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
กิจกรรมที่สำคัญ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การส่งเสริมการดำเนินงาน » กิจกรรมที่สำคัญ

กิจกรรมที่สำคัญ

กิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

1. วิธีการเสริมสร้างพฤติกรรม

   1.จัดทำและสื่อสารคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง ให้มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยผ่านความเห็นชอบ/รับทราบจากคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

   1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีทั้งรูปแบบที่มีการจัดงานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของการไฟฟ้านครหลวงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ประกาศผ่าน Intranet Line Official Account: MEA Family โปสเตอร์ วารสารประกาย เป็นต้น

   1.3 เชื่อมโยงกับระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

         1) กำหนดค่านิยมองค์กร CHANGE ด้าน G: Governance และสื่อสารพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ

·  มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเต็มความสามารถด้วยสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลงาน

·  ทำงานด้วยจรรยาบรรณที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

·  ทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2) กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานดีเด่น

3) กำหนดเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินขีดความสามารถของพนักงานในเรื่องความโปร่งใสและคุณธรรมและการยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Governance)

4) จัดอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริต คุณธรรม ความโปร่งใส และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางออนไลน์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

    1.ประเมินความเสี่ยงทุจริต ทั้งในระดับองค์กร และกระบวนงานที่มีความเสี่ยง

    1.5 ประเมินและทดสอบจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งลงนามรับทราบพร้อมถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระบบจริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง

               1.6 สำรวจการปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร “CHANGE (G: Governance) โดยที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระดับการปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรของพนักงาน การเป็นต้นแบบการปฏิบัติตนตามค่านิยม (Role Model) และนำผลการสำรวจ ที่ได้รับไปจัดทำแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานพร้อมเปลื่ยนแปลงและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

               1.7 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง (ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ต่อคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นรายไตรมาส

                              2. กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม

การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยภาพรวม จำนวน 9 กิจกรรม ครอบคลุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะช่วง COVID-19 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารความรู้ ถาม-ตอบ ปัญหาชิงรางวัลเรื่องจรรยาบรรณผ่านทาง Line Official Account: MEA Family แทนการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นต้น สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม

หัวข้อจรรยาบรรณ

ผู้เข้าร่วม

เดือน

1. ประกาศเจตจำนงสุจริต

 ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ประจำปี 2564

- มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการ กระทำทุจริตทุกประเภท

- มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง

เมษายน

2. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง

บทบาทการดำเนินงานการกำกับดูแล

การตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายดิจิตอล ปี 2564

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

การไฟฟ้านครหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน

เมษายน

3. การฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

- ต้องใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

เมษายน

4. การฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

- ประพฤติ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ

อย่างเคร่งครัด

หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงาน

พฤษภาคม

5. MEA จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564

- มีความภูมิใจในองค์กรของตน และร่วมมือในกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง เป็นที่ยอมรับของมหาชน

พนักงานใหม่

สิงหาคม

6. กิจกรรม Have a good day ให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและชิงรางวัลเป็นประจำทุกวันอังคาร ใน Line OA: MEA Family

- ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อประโยชน์

สูงสุดของการไฟฟ้านครหลวง

ผู้บริหาร และพนักงาน

ตลอดปี

7. สื่อสารและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้มส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน

- ละเว้นการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการไฟฟ้านครหลวง

- ละเว้นการเรียก การรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

พนักงาน

ตลอดปี

8. กิจกรรม CSR Variety ให้ความรู้และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงที่สุด ผ่านรายการ MEA Station Podcast ทุกวันพฤหัสบดี

- จรรยาบรรณพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- สื่อสารการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ผู้บริหาร และพนักงาน

ตลอดปี

9. กิจกรรมชวนเพื่อนทำดี MEA Strong

 - สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาท  ให้แก่วัดพระพิเรนทร์ เพื่อเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัส  COVID-19 และเครื่องใช้สำหรับ สถานพยาบาล ได้แก่ ชุด PPE ถุงมือ ทางการแพทย์ ให้แก่ ศูนย์พักคอย  ผู้ป่วย COVID-19 ศูนย์กีฬารามอินทรา  ซอย 5

 - ระดมกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ. สนามใต้ร่มพระบารมี เร่งรองรับผู้ป่วย  COVID-19

- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

- สร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน ทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่

การงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการไฟฟ้านครหลวง

ผู้บริหารและพนักงาน

ตลอดปี

 

3. ตัวอย่างกิจกรรม และสื่อความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ

3.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ประจำปี 2564

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทการดำเนินงานการกำกับดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายดิจิตอล ปี 2564 สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน

3.3 การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจและเป็นการทบทวนเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างจริงจัง และเพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

3.4 การฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

             3.5 MEA จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564 โดยมีหัวข้อจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่พนักงานใหม่

3.6 กิจกรรม Have a good day ให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมและความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและชิงรางวัลเป็นประจำทุกวันอังคาร ใน Line OA: MEA Family

3.7 สื่อสารและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน

3.8 กิจกรรม CSR Variety ให้ความรู้และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงที่สุด ผ่านรายการ MEA Station Podcast ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ในข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

3.9 กิจกรรมชวนเพื่อนทำดี MEA Strong เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ กฟน. รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาดไวรัส COVID-19