MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ปี 2563
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร » ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง » ปี 2563
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง

ปี 2563

ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2563 - 2565

ยุทธศาสตร์ แผน ปฏิบัติ The MetGE สายใต้ดิน Smart Metro Retail E-Service
กราฟความก้าวหน้า

     

ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าสะสมเท่ากับ 4,333.95 ล้านหน่วย มีรายได้รวม 16,783 ล้านบาท กำไรสุทธิ 848 ล้านบาท โดยในปี 2563
กฟน. ได้ดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายระบบจำหน่ายให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100 และรองรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 จำนวน 8,122.33 เมกะวัตต์ ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กฟน. ได้พัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ส่งผลให้มีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIFI) เท่ากับ 0.052 ครั้ง/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/1 เดือน และระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องเฉลี่ย (SAIDI) เท่ากับ 1.853 นาที/ผู้ใช้ไฟฟ้า 1 ราย/1 เดือน


การติดตามผลการดำเนินงาน


กฟน. มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับองค์กร สายงาน หน่วยงาน กอง แผนก/บุคคล โดยมีความถี่ในการติดตาม ดังภาพ

รูปภาพ