MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การดำเนินการ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล » การดำเนินการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการ

การสรรหา คัดเลือก

MEA มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานขององค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรจากผู้ที่สนใจทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายใน ทุกกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา โดยสามารถสรรหาบุคลากรในอัตราว่างได้ครบตามจำนวนและคุณสมบัติตามระยะเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายร้อยละ 100

 การดูแลบุคลากร

MEA มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานขององค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรจากผู้ที่สนใจทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายใน ทุกกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา โดยสามารถสรรหาบุคลากรในอัตราว่างได้ครบตามจำนวนและคุณสมบัติตามระยะเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายร้อยละ 100

อีกทั้ง จากการดำเนินการตามแนวทางรักษาบุคลากรส่งผลให้การลาออกของกลุ่มบุคลากรใหม่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมาและได้จัดทำแบบประเมินผลเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการรอบต่อไปการพัฒนาบุคลากร

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและช่วยให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การพัฒนาบุคลากรรองรับกับการเจริญเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ระบบการพัฒนาบคุ ลากรและผ้นู ำ มีความชัดเจนขึ้นได้มีการจัดทำ Training Roadmap เพื่อเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนาให้ทุกตำแหน่งมีขีดความสามารถ หรือ Competency ที่ชัดเจน และเป็นกรอบที่บุคลากรจะเห็นเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อวางแผนพัฒนาตนเองให้เติบโตในเส้นทางอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้

MEA มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้นำอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล โดยจัดทำเป็นแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กร หน่วยงานและบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นแผนแม่บทด้านบุคลากร(HR Master Plan) และแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมีการทบทวนทุกปี เพื่อนำผลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

            ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมเพื่อรองรับ Key Change

 

การส่งเสริมการเรียนรู้ยุคดิจิทัลของพนักงาน

เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต ในปี 2564 กฟน. มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

1. จัดทำบทเรียน e-learning เพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้งานได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

2. ปรับปรุงระบบห้องสมุด เป็นระบบ Active E-Library for Digital Lifestyle ซึ่งสามารถให้บริการห้องสมุดบน Smart Phone ทั้งการสืบค้นการจอง การยืม-คืน และในอนาคตจะมีการจัดหา e-book ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปอ่านในอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้

3. พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านการสอนงานโดยหัวหน้างาน (On the Job Training) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร จึงมีโครงการจัดทำตำราสำหรับงานในระบบจำหน่าย เพื่อให้หัวหน้างานได้ใช้เป็นคู่มือในการสอนงานให้กับทีมงานต่อไป

4. นำคอร์สอบรมออนไลน์มาใช้พัฒนาพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

การพัฒนางานด้านการฝึกอบรมในอนาคต

MEA มีแผนในการปรับปรุงกระบวนงานฝึกอบรมและพัฒนาในอนาคต ตัวอย่างดังนี้

• ใช้เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการอบรม การลงทะเบียนการเข้ารับการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การรายงานผลการเรียนรู้ การบันทึกประวัติการฝึกอบรมโดยมีการเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บความรู้ และระบบห้องสมุดของ กฟน.

• ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและการเข้ารับการเรียนรู้พัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่การชี้แจงหลักสูตรจนถึงการประเมินผลการพัฒนา ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเอกสารการเดินทาง และเวลาของนักบริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

• พัฒนารูปแบบการประเมินผลจากการประเมินในกระดาษ เป็นการประเมิน Online ผ่าน Google Form ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรคุณภาพ

เพื่อป้องกันการขาดช่วงบุคลากร กฟน. ในกลุ่มงานบริหารและเตรียมบุคลากรคุณภาพเพื่อทดแทนได้ตามแผนที่กำหนด กฟน. วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเกษียณอายุของพนักงานกลุ่มบริหาร พบว่า 10 ปี ข้างหน้า จะมีการเกษียณอายุกว่าร้อยละ 40 ของทั้งองค์กร ดังนั้น เพื่อป้องกันการขาดช่วงบุคลากร กฟน. จึงกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในระดับผู้บริหาร และปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องโดยจำแนกเป็น 2 โครงการ

โครงการผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำระดับสูงต่อไป

โครงการบริหารบุคลากรคุณภาพ (Talent Management Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำ/บุคลากรที่มีศักยภาพผ่านการบริหารงานหรือปฏิบัติงานจริง

 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน

สร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรและลดอัตราการลาออกของบุคลากร MEA  มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีกระบวนการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงยกระดับสิทธิประโยชน์เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่บุคลากร อีกทั้งยังมีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย เสริมสร้างความภูมิใจในการทำงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงานในการพัฒนาตนเอง เช่น รางวัลพนักงานดีเด่น


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 2.26 MB
336 28 เม.ย. 64