MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
สื่อประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การส่งเสริมการดำเนินงาน » สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

หลักคุณธรรม (Ethics)

หมายถึง การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

ข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง (จรรยาบรรณ)

  • 1

   ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุด

  • 2

   ใช้ทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น รวมถึงดูแลมิให้เสื่อมเสียสูญหาย

  • 3

   ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อย่างเคร่งครัด

  • 4

   มีความภูมิใจในองค์กรของตน และร่วมมือในกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของมหาชน

  • 5

   ละเว้นการกระทำใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ขององค์กร และตัวพนักงาน ทั้งโดยส่วนตัวและโดยฐานะเป็นตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวง

  • 6

   เอาใจใส่ และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

  • 7

   ละเว้นการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อการไฟฟ้านครหลวง

  • 8

   อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ให้แก่งานของการไฟฟ้านครหลวง

  • 9

   ละเว้นการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

  • 10

   ละเว้นการรับประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ในธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง

  • 11

   ระมัดดระวังในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น และการเปิดเผยข้อมูล ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของการไฟฟ้านครหลวง

  • 12

   ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่การไฟฟ้านครหลวงจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

  • 13

   ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • 14

   ต้องมีจิดสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

  • 15

   ต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

  • 16

   ประพฤติ ปฏิบัตตามหลักจริยธรรม และคุณธรรม รวมทั้งยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

  • 17

   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เป็นกลางทางการเมือง และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

  • 18

   ต้องใช้ข้อมูล ที่ได้มาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องทันเหตุการณ์

  • 19

   ยึดถือปฏิบัติ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ