MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
นโยบายการรับและให้ของขวัญ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » นโยบาย » นโยบายการรับและให้ของขวัญ
นโยบาย

นโยบายการรับและให้ของขวัญ

       

 
    การไฟฟ้านครหลวง โดยผู้บริหารสูงสุด ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "การไฟฟ้านครหลวง สุจริต โปร่งใส 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้มีข้อความสำคัญว่า "การไฟฟ้านครหลวง จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่"
   นอกจากนี้ กฟน. ได้กำหนดนโยบายการรับและให้ของขวัญ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยกำหนดแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงาน กฟน. ถือปฏิบัติ ดังนี้            
    1) ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกรูปแบบจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
    2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สื่อสารนโยบายการรับและให้ของขวัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อรับทราบ

    3) ส่งเสริมการแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยการใช้บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ

   
   ทั้งนี้ ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะเป็นการให้บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนให้ในภายหลัง