MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ขั้นตอนการดำเนินการ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า » ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตพื้นที่ติดตั้ง

1. แบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

2. เอกสารข้อมูลผู้ขอเขื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.

2.1 บุคคลธรรมดา

2.2 นิติบุคคล

2.1.1สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสงค์ติดตั้งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.1.2กรณีมอบอำนาจให้ผู้มายื่นแบบคำขอแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

2.1.3สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

2.1.4หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

2.2.1สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลที่ประสงค์ติดตั้งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2.2หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ยื่น

2.2.3กรณีมอบอำนาจให้ผู้มายื่นแบบคำขอแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

2.2.4สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

2.2.5หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน

3. เอกสารด้านเทคนิค

3.1แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยละเอียดและมีวิศวกรรับรองแบบ
3.2สำเนาใบประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่หมดอายุ

3.3เอกสารแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า เช่น อินเวอร์เตอร์ แผงโฟโตโวลเทอิก เป็นต้น

3.4แผนผังแสดงที่ตั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมรูปถ่ายสถานที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า 02 220 5775 หรือ 02 220 5764

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 83.43 KB
559 14 ก.ค. 60