MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 » มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารแนบท้ายประกาศข้อ
11

11.1 แบบคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.2 หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.3 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

11.4 แบบบัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.5 หนังสือค้ำประกันการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า

11.6 หลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

11.7 บัญชีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (Quick Win Projects) ที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร

11.8 แบบรับรองตนเองถึงที่ตั้งโครงการต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

11.9 ระเบียบคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558

11.10 ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558

11.11 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

11.12 แบบรับรองตนเอง เรื่อง ที่ตั้งโครงการ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๙.
ขนาดไฟล์: 570.62 KB
403 22 ธ.ค. 59
แนบท้ายประกาศข้อ 11.7.pdf
ขนาดไฟล์: 84.68 KB
241 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.8.pdf
ขนาดไฟล์: 384.89 KB
249 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.12.pdf
ขนาดไฟล์: 406.31 KB
220 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.12.pdf
ขนาดไฟล์: 406.31 KB
235 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.2.pdf
ขนาดไฟล์: 419.90 KB
253 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.5.pdf
ขนาดไฟล์: 470.42 KB
236 15 พ.ย. 60
ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ FiT ฉ.2.pdf
ขนาดไฟล์: 638.22 KB
374 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.3.pdf
ขนาดไฟล์: 751.06 KB
261 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.1.pdf
ขนาดไฟล์: 2.04 MB
342 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.9.pdf
ขนาดไฟล์: 2.06 MB
297 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.4.pdf
ขนาดไฟล์: 2.23 MB
284 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.6.pdf
ขนาดไฟล์: 4.23 MB
467 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.10.pdf
ขนาดไฟล์: 10.25 MB
277 15 พ.ย. 60
แนบท้ายประกาศข้อ 11.11.pdf
ขนาดไฟล์: 31.84 MB
255 15 พ.ย. 60