MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้า
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้า

ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้า

 การขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้า

                               เนื่องมาจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกบางรายมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้า กฟน.จึงได้ทำแบบคำขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ นำมายื่นที่การไฟฟ้านครหลวงในเขตพื้นที่ ที่ทำการติดตั้ง ซึ่งจะต้องมีการยื่นเอกสารดังนี้

                                                             1. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์กรอกข้อมูลความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อย่างถูกต้องครบถ้วน 
                                                             2. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในระบบจำหน่าย
                                                             3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ในกรณีผู้รับมอบอำนาจทำการแทน)
                                                             4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 
(ในกรณีผู้รับมอบอำนาจทำการแทน)

                               ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยื่นขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ที่ " Link " นี้

                               ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันมากกว่า 1 รุ่น ให้ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตามจำนวนรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าต้องการเปลี่ยนรุ่นอินเวอร์เตอร์ 3 รุ่น ให้ยื่นแบบคำขอทั้งหมด 3 แผ่น

                                ทั้งนี้ กฟน. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการภายในกำหนดวันเชื่อมต่อ 31 มกราคม 2560 

                                                                
 
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แบบเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์.pdf
ขนาดไฟล์: 87.94 KB
389 13 ธ.ค. 59