MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online

ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online

การยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 


ขั้นตอนที่ 1: เตรียมข้อมูล ส่วนที่ 1 (รายละเอียดของผู้ที่ประสงค์จะขอเชื่อมต่อและอาคารที่จะติดตั้ง) และส่วนที่ 2 (คุณสมบัติและข้อมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้า) ให้ถูกต้อง
เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล Online ตาม "แบบคำขอเชื่อมต่อ Online" เมื่อ ท่านกรอกแบบคำขอ Online ผ่าน Website เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์แบบคำขอออกมา
เพื่อลงนามพร้อมวันที่และใช้แบบคำขอนั้นในการ Upload ต่อไป


อย่าลืม! ขนาด กำลังการผลิตติดตั้งที่กรอกในแบบคำขอเชื่อมต่อ Online ต้องสอดคล้องกับจำนวนแผงและกำลังการผลิตของแผงที่เลือกใช้ และต้องไม่เกินกว่าขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้งที่กำหนดตามขนาดเครื่องวัดนั้นๆ 
 
 


ขั้นตอนที่ 2: เมื่อได้รับ E-mail ตอบกลับจากระบบ ให้ทำการ Upload เอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 7 วัน
  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตรียมไฟล์เอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตาม
"เอกสารประกอบการพิจารณา Checklist" 

  คำเตือน! หากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องผู้ขอเชื่อมต่อจะต้องเริ่มต้นสมัครใหม่

 


ขั้นตอนที่ 3: ขอความกรุณาผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการทำแบบสอบถามตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตาม Link ด้านล่าง เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาผลกระทบของโครงการนำร่องฯ ต่อไป
- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (Link
   - ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอาคาร (Link 
เมื่อท่านดำเนินการขั้นตอน 1 และ 2 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะได้รับ E-mail แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน และลำดับคิวแยกตามตามกลุ่มบ้าน / อาคาร สำหรับใช้ในการพิจารณา
ในขั้นตอนต่อไป
 ดังนั้น เมื่อท่านศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดแล้ว สามารถยื่นแบบคำขอ Online ได้ที่ "การตรวจสอบเครื่องวัดไฟฟ้าจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online"

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แบบคำขอเชื่อมต่อOnline.pdf
ขนาดไฟล์: 235.67 KB
600 31 ส.ค. 59
Checklist-Solar-เสรี.pdf
ขนาดไฟล์: 229.44 KB
665 27 ต.ค. 59
เอกสารแนบท้าย6.pdf
ขนาดไฟล์: 189.92 KB
510 27 ต.ค. 59
เอกสารแนบท้าย6(1).pdf
ขนาดไฟล์: 191.29 KB
468 27 ต.ค. 59