MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณา
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2560) » รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณา
การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2560)

รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณา

  จากข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ กฟน.

 

อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ใน Solar PV จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม “ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่าย” และต้องมีรายงานผลการทดสอบที่แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดฯ โดยรายงานผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลาง และได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องทดสอบจาก ISO/IEC ๑๗๐๒๕ (สำหรับอินเวอร์เตอร์) หรือได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟ้านครหลวง 

โดยสามารถ download รายละเอียดรายชื่อหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงค์ " อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า "