MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ข้อกำหนดระบบจำหน่าย
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร โครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2558) » ข้อกำหนดระบบจำหน่าย
การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร โครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2558)

ข้อกำหนดระบบจำหน่าย

ข้อกำหนดระบบจำหน่ายของ กฟน. อ้างอิงจาก ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยข้อกำหนดโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2551 มีดังนี้
รูปแบบการเชื่อมต่อ Solar PV สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร

เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าเกิน อันเนื่องมาจากการติดตั้ง Solar PV ซึ่งส่งผลให้ Solar PV ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น กฟน. จึงแนะนำรูปแบบการเชื่อมต่อดังนี้

 1. กรณีกำลังการผลิตติดตั้งเกิน 250 kWp แต่ไม่ถึง 1 MWp

  1ก. ไม่มี Load Break Switch และ Circuit Breaker ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง


   
  1ข. มี Load Break Switch ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง   
  1ค. มี Circuit Breaker ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง   
 2. กรณีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 1 MWp แต่ไม่เกิน 5 MWp

  2ก. มี Load Break Switch ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง


   
  2ข. มี Circuit Breaker ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง