MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย » มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ/คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเฟส 2 บ้านอยู่อาศัย


- ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่  ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแจ้งขยายกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

- ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ ๑๐๐ เมกะวัตต์) พ.ศ. ๒๕๕๗
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ระเบียบรับซื้อไฟฟ้าsolar_rooftop100เมกะวัตต์.pdf
ขนาดไฟล์: 62.53 KB
591 5 มี.ค. 59
แนบ-1-ปริมาณรับซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์: 177.58 KB
444 5 มี.ค. 59
แนบ-2.1แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้ากฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 357.56 KB
420 27 ต.ค. 59
แนบ-3-สถานที่ยื่น.pdf
ขนาดไฟล์: 211.89 KB
485 27 ต.ค. 59
แนบ-4-ค่าใช้จ่าย.pdf
ขนาดไฟล์: 65.82 KB
403 27 ต.ค. 59
แนบ-5.1-สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-กฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 102.52 KB
416 27 ต.ค. 59
แนบ-6-มาตรฐาน.pdf
ขนาดไฟล์: 230.00 KB
512 27 ต.ค. 59
แนบ-7.1-ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า-กฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 340.85 KB
2,369 27 ต.ค. 59
ประกาศ-กฟน.-ที่-6-2558-การรับซื้อไฟฟ้าจาก-Solar-PV-Rooftop-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 90.69 KB
497 27 ต.ค. 59
คำถามที่พบบ่อย-Solar-PV-Rooftop-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 113.40 KB
441 27 ต.ค. 59
ประกาศ-กกพ-เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านอยู่อาศัยเพิ่มให้ครบ-100-เมกะวัตต์-(แก้ไขเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์: 536.07 KB
420 27 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน-Solar-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 1.14 MB
472 27 ต.ค. 59
ประกาศ-กฟน-ที่-24_2559-เรื่อง-แจ้งขยาย-SCOD-Solar-PV-Rooftop.pdf
ขนาดไฟล์: 93.27 KB
449 27 ต.ค. 59
ประกาศ กฟน โอนสิทธิ Solar เฟส2ลว23พค60.pdf
ขนาดไฟล์: 138.17 KB
388 31 พ.ค. 60