MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
การขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Solar ปี 56
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop » การขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Solar ปี 56

การขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Solar ปี 56

การขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าภายหลังลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการ Solar PV Rooftop ปี 2556

ผู้ผลิตไฟฟ้า โครงการ Solar PV Rooftop ที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงแล้วในปี 2556 หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หลักในระบบผลิตไฟฟ้า 4 ประเภท คือ

แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel)

ผู้ผลิตไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนแผงโฟโตโวลเทอิกได้ ภายใต้เงื่อนไข คือ จะต้องไม่ปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่าขนาดกำลังการผลิตติดตั้งเดิมที่ระบุไว้ในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของขนาดกำลังการผลิตติดตั้งเดิมที่ระบุไว้ในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า ตามที่ สำนักงาน กกพ. ได้ให้แนวปฏิบัติไว้

หม้อแปลงไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าได้ ภายใต้เงื่อนไข คือ ขนาดของหม้อแปลงต้องไม่ต่ำกว่าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง และต้องเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด DYN1 รวมถึงหากเชื่อมโยงที่ระดับแรงดัน 12 kV ควรเป็นหม้อแปลงประเภท Dual Ratio เพื่อรองรับการ Convert เป็นระดับแรงดัน 24 kV ในอนาคต

เครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter : PQ Meter)

ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า 250 kWp ต้องติดตั้ง PQ Meter ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้จะต้องเป็น PQ Meter ที่ผ่านมาตรฐานของ กฟน. และมี “รายชื่อ PQ Meter ที่ขึ้นทะเบียน" แล้ว หากผู้ผลิตต้องการจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นซึ่งไม่อยู่ในทะเบียนดังกล่าวจะต้อง ส่งเอกสารเพื่อให้ กฟน. พิจารณา

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ผู้ผลิตไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ได้ ทั้งนี้ กฟน. ได้มี “รายชื่อ Inverter ที่ผ่านมาตรฐานของ กฟน." แล้ว หากผู้ผลิตไฟฟ้าต้องการเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนจะ ต้องส่งเอกสารเพื่อให้ กฟน. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบตาม “แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้ กฟน. ตรวจสอบ" ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเพิ่มขึ้น

ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

  • 1

   แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าภายหลังลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

  • 2

   เอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  • 3

   กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มีเอกสาร ดังนี้

   •   หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์)

   •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

การยื่นแบบคำขอเปลี่ยนอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการพิจารณา

สามารถยื่นเอกสารได้ 2 วิธี ดังนี้

  • 1

   ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 6 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ

  • 2

   ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้าอาคาร 6 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ

  • 3

   กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มีเอกสาร ดังนี้

   •   เลขที่ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200

   •   วงเล็บมุมซอง “ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ Solar ปี 56"