MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP » ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

ประกาศ เรื่อง แก้ไขระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ 4.5.6 การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า

จากเดิม (1) ผู้เชื่อมต่อที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอินเวอร์เตอร์และมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันเกินกว่า 250 กิโลวัตต์ จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม  ข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ

แก้ไขเป็น (1) ผู้เชื่อมต่อที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอินเวอร์เตอร์และมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันเกินกว่า 1 เมกะวัตต์ จะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อของผู้ขอเชื่อมต่อ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากพลังงานหมุนเวียน.pdf
ขนาดไฟล์: 118.97 KB
801 5 มี.ค. 59
ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากพลังงานเชิงพาณิชย์ระบบ-Cogenerati.pdf
ขนาดไฟล์: 138.54 KB
589 5 มี.ค. 59
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดินขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pd
ขนาดไฟล์: 259.88 KB
714 22 ก.ย. 59
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น พ.ศ.25
ขนาดไฟล์: 262.71 KB
579 22 ก.ย. 59
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (V
ขนาดไฟล์: 353.68 KB
649 22 ก.ย. 59
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558.pdf
ขนาดไฟล์: 862.85 KB
852 22 ก.ย. 59
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
ขนาดไฟล์: 2.08 MB
512 22 ก.ย. 59
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558.pdf
ขนาดไฟล์: 165.83 KB
567 22 ก.ย. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 43_2559.pdf
ขนาดไฟล์: 404.88 KB
452 9 พ.ค. 60
P59_43.pdf
ขนาดไฟล์: 3.98 MB
459 9 พ.ค. 60