MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ยกเลิกประกาศการให้เช่าและพัฒนาพื้นที่อาคาร 364 การไฟฟ้านครหลวง
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » ประกาศการให้เช่าและพัฒนาพื้นที่อาคาร 364 การไฟฟ้านครหลวง » ยกเลิกประกาศการให้เช่าและพัฒนาพื้นที่อาคาร 364 การไฟฟ้านครหลวง

ยกเลิกประกาศการให้เช่าและพัฒนาพื้นที่อาคาร 364 การไฟฟ้านครหลวง

 

ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ฝพธ.001/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง การให้เช่าและพัฒนาพื้นที่ อาคาร 364 ของการไฟฟ้านครหลวง โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

การไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นในการจัดสรรการใช้พื้นที่ภายในอาคารต่างๆ สำหรับใช้ในภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ตามแผนการโยกย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่เพลินจิต ไปยังอาคารการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

การไฟฟ้านครหลวงจึงขอยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอประกวดราคา โดยไม่พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวง


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ ยกเลิกประกาศให้เช่าอาคาร 364.pdf
ขนาดไฟล์: 649.89 KB
302 4 ก.ย. 61