MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบโรค COVID-19
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ » มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบโรค COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบโรค COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบโรค COVID-19


ปี 2564 กฟน. ดำเนินมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ปี 2563 กฟน. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 วันที่ 3, 7 และ 21 เมษายน 2563 ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฟรี ส่วนลดค่าไฟฟ้า การขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำประกาศ กฟน. ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 38-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 37.50 KB
401 15 ธ.ค. 63
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 60-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 50.86 KB
371 15 ธ.ค. 63
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 81-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 60.82 KB
359 15 ธ.ค. 63
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 65.73 KB
383 15 ธ.ค. 63
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 34-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 184.44 KB
381 15 ธ.ค. 63
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 112-2563.pdf
ขนาดไฟล์: 69.63 KB
386 7 ม.ค. 64
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 15-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 74.75 KB
166 21 พ.ค. 64
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 44-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 75.30 KB
195 21 พ.ค. 64
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 68-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 113.86 KB
199 5 ส.ค. 64