MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
หลักสูตรอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » หลักสูตรอบรมต่าง ๆ » หลักสูตรอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสูตรอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงาน  
2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พร้อมทั้ง ศึกษาดูงาน บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) ระยอง  ในหัวข้อ  “การต่อยอดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ” ให้แก่ ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำหน่วยงาน (ESG Agent) เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561
3. 
จัดสัมนาให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
4. จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงานกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561