MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การบริหารความเสี่ยงทุจริต
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน » การบริหารความเสี่ยงทุจริต

การบริหารความเสี่ยงทุจริต

 การบริหารความเสี่ยงและโอกาสการดำเนินธุรกิจ

 

        “การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ภาวะคุกคามและปัจจัยต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งไม่ยอมรับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน”

 

        สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization)รูปแบบการดำเนินชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป ที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บริการและการปฏิบัติการ

 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง         
       จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management - Integrated Frameworkของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSOERM,หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management - Principles and Guidelines) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 31000:2555)

        คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกำหนด และ ISO 26000  รวมทั้งยังมีการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 Societal Security-Business Continuity Management System สำหรับเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และฟื้นคืนกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญให้ได้ภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว และดำเนินตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การระบุ ประเมิน การจัดการและการติดตามความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่่ในระดับที่ยอมรับได้ส่งผลให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     

       ทั้งนี้ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยงและคณะผู้บริหารด้านความเสี่ยงประจำสายงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วนในทุก ๆ กิจกรรมหลักและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวงอย่างสม่ำเสมอ 

การประเมินความเสี่ยง

         จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวน/ปรับปรุงให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงานรวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนงานอื่น ๆ และเผยแพร่ภายในองค์กร นอกจากนี้ มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงสำคัญขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจำแนกความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท

    1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

    2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

    3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

    4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

       • การทุจริตในองค์กร 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
การประเมินความเสี่ยงทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์: 761.87 KB
484 28 มิ.ย. 62
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรอ้งเรียนการทุจิต ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์: 195.29 KB
365 28 มิ.ย. 62
ข้อมูลเชิงสถิติข้อร้องเรียนทุจริต ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์: 100.83 KB
191 30 มิ.ย. 63
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์: 654.36 KB
189 6 ก.ค. 63
รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2563_ผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์: 755.74 KB
203 6 ก.ค. 63
ข้อมูลเชิงสถิติข้อร้องเรียนทุจริต ปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.).pdf
ขนาดไฟล์: 26.31 KB
5 1 เม.ย. 64
รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 626.27 KB
1 8 เม.ย. 64
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 4.03 MB
1 8 เม.ย. 64