MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » การป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน » แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามทุจริต_ปี2560.pdf
ขนาดไฟล์: 27.40 KB
1,244 3 เม.ย. 60
แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามทุจริต_5ปี.pdf
ขนาดไฟล์: 28.11 KB
1,068 3 เม.ย. 60
แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี2561.pdf
ขนาดไฟล์: 57.43 KB
925 18 พ.ค. 61
รายงานผลดำเนินงานแผนป้องกัน - 12 เดือน ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์: 88.30 KB
829 13 ก.พ. 62
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์: 380.62 KB
974 13 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกัน - 6 เดือน ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์: 166.73 KB
784 18 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน - 12 เดือน ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์: 630.47 KB
711 29 มิ.ย. 63
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์: 358.60 KB
657 6 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกัน - 6 เดือน ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์: 666.27 KB
678 8 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน 12 เดือน ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์: 108.40 KB
289 5 พ.ค. 64
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 947.04 KB
276 5 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน - 6 เดือน ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 651.58 KB
89 11 มี.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ - 12 เดือน ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 87.58 KB
86 28 มี.ค. 65
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 52.11 KB
91 28 มี.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ - ไตรมาส 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 84.73 KB
88 2 เม.ย. 65