MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » ระบบธรรมาภิบาลของ กฟน. » ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการ

ระเบียบ ข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการ

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ.pdf
ขนาดไฟล์: 253.63 KB
1,292 14 ก.ย. 59
แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ.pdf
ขนาดไฟล์: 92.66 KB
1,061 14 ก.ย. 59
การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการชุดย่อย.pdf
ขนาดไฟล์: 158.95 KB
1,044 14 ก.ย. 59
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์: 487.76 KB
1,183 14 ก.ย. 59
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน.pdf
ขนาดไฟล์: 27.75 KB
1,090 14 ก.ย. 59
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานของผู้ว่าการ.pdf
ขนาดไฟล์: 33.07 KB
1,036 14 ก.ย. 59
กรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 24.35 KB
1,066 14 ก.ย. 59
การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง.pdf
ขนาดไฟล์: 1.33 MB
1,221 7 ต.ค. 59