MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
หน้าหลัก » ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ » กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม » ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอใช้ บริการไฟฟ้าสำรอง จะต้องมีลักษณะการใช้ไฟฟ้า 2 กรณี คือ

 • กรณีที่ 1
 • เฉพาะลูกค้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลัก แต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามแผนที่ได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

 • กรณีที่ 2
 • เฉพาะลูกค้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเอง ผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานความร้อน (Cogeneration) และใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเองเป็นหลักแต่ต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครกลวง เพื่อสำรองไว้ใช้ทดแทนในกรณีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวขัดข้อง หรือหยุดเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามแผนงานที่ได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงไว้ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

  สำหรับลูกค้าประเภท 4 ซึ่งหมายถึง ซึ่งหมายถึงกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interruptible Tariff) อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ควบคู่กับอัตราปกติโดยมีคุณสมบัติคือความต้องการพลังไฟฟ้าตั้งแต่ 5,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป และมีปริมาณพลังไฟฟ้าที่สามารถให้งดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interruptible Demand) เมื่อการไฟฟ้านครหลวงร้องขอไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์