MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย
หน้าหลัก » ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ » กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย » ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้านครหลวง คำนึงถึงการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย ทั้งด้านการขอใช้ไฟฟ้า การชำระค่าไฟฟ้า บริการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ซึ่งลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัยนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้จำแนกประเภทในการคิดค่าไฟฟ้าเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • On Peak คือ
  • ช่วงเวลา 09.00 – 22.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และ วันพืชมงคล
 • Off Peak คือ
  • ช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และ วันพืชมงคล
  • ช่วงเวลา 00.00 – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติและวันแรงงานแห่งชาติ (ไม่รวมวันหยุด และวันพืชมงคล)