MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี บ้าน
อยู่อาศัย
กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร
ไฟ
ชั่วคราว
สถานี
อัดประจุไฟฟ้า
รวม
2550 2,193,529 473,546 19,910 1,600 2,251 10,798 - - - 2,701,634
2551 2,278,072 480,159 19,791 1,660 2,338 11,317 - - - 2,793,337
2552 2,405,286 483,022 19,191 1,776 2,415 11,246 - - - 2,922,936
2553 2,512,598 487,704 19,085 1,883 2,486 11,388 - - - 3,035,144
2554 2,585,233 486,478 19,084 1,968 2,528 11,322 - 9,082 - 3,115,695
2555 2,659,423 487,247 20,931 2,075 2,641 358 - 21,492 - 3,194,167
2556 2,755,418 490,029 21,511 2,130 2,775 316 - 23,203 - 3,295,382
2557 2,848,802 495,811 21,929 2,165 2,875 323 - 23,462 - 3,395,367
2558  2,961,051 509,086 22,167 2,215 2,959 324 - 24,236  - 3,522,038
2559 3,062,576 517,300 22,524 2,324 3,021 330 - 24,647 - 3,632,722
2560 3,149,375 500,229 22,771 2,353 3,089 322 - 25,173 - 3,703,312
2561 3,240,838 509,477 23,314 2,386 3,185 318 - 26,235 87 3,805,840
2562(พ.ย.) 3,334,774 515,558 23,855 2,466 3,435 323 - 27,194            143 3,907,748
ปี พ.ศ. 2561
ม.ค. 3,155,304 501,085 22,769 2,357 3,091 322 - 25,357 7 3,710,290
ก.พ. 3,162,631 501,549 22,780 2,359 3,097 323 - 25,469 10 3,718,218
มี.ค. 3,171,673 502,406 22,824 2,359 3,097 323 - 25,527 17 3,728,226
เม.ย. 3,176,246 503,392 22,829 2,367 3,098 316 - 25,581 21 3,733,850
พ.ค. 3,184,297 505,254 22,859 2,366 3,098 316 - 25,687 24 3,743,901
มิ.ย. 3,193,805 506,465 22,915 2,370 3,101 315 - 25,819 29 3,754,819
ก.ค. 3,199,621 507,645 22,999 2,372 3,125 314  - 26,057 41 3,762,174
ส.ค. 3,210,895 507,843 23,074 2,378 3,140 315  - 25,994 51 3,773,690
ก.ย. 3,220,466 508,672 23,107 2,376 3,142 317  - 25,913 65 3,784,058
ต.ค. 3,224,651 509,194 23,168 2,380 3,155 318  - 26,033 73 3,788,972
พ.ย.  3,233,562 509,217 23,234 2,384 3,173  318  - 26,300 84 3,798,272
ธ.ค.  3,240,838 509,477 23,314 2,386 3,185  318  - 26,235  87 3,805,840
รวม  3,240,838 509,477  23,314 2,386 3,185  318  - 25,235 87 3,805,840
ปี พ.ศ. 2562
ม.ค. 3,250,102 510,189 23,355 2,392 3,202 318 - 26,286 93 3,815,937
ก.พ. 3,259,884 510,869 23,429 2,398 3,209 318 - 26,490            101 3,826,698
มี.ค. 3,269,233 511,305 23,488 2,396 3,230 324 - 26,640            106 3,836,722
เม.ย. 3,275,867 511,952 23,552 2,440 3,250 321 - 26,742             111 3,844,235
พ.ค. 3,282,119 512,387 23,629 2,446 3,271 319 - 26,929             115 3,851,245
มิ.ย. 3,291,024 512,874 23,622 2,450 3,286 320 - 26,981             118 3,860,675
ก.ค. 3,297,701 512,950 23,703 2,453 3,333 321 - 27,028             118 3,867,607
ส.ค. 3,308,129 513,361 23,740 2,462 3,360 324 - 27,008             126 3,878,510
ก.ย. 3,315,979 513,964 23,784 2,466 3,386 323 - 27,050             130 3,887,082
ต.ค. 3,324,059 515,047 23,799 2,466 3,398 323 - 27,286             138 3,896,516
พ.ย. 3,334,774 515,558 23,855 2,466 3,435 323 - 27,194             143 3,907,748
รวม 3,334,774 515,558 23,855 2,466 3,435 323 - 27,194             143 3,907,748

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 125.72 KB
23 24 ธ.ค. 62
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 104.41 KB
25 24 ธ.ค. 62