MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี บ้าน
อยู่อาศัย
กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร
ไฟ
ชั่วคราว
สถานี
อัดประจุไฟฟ้า
รวม
2550 2,193,529 473,546 19,910 1,600 2,251 10,798 - - - 2,701,634
2551 2,278,072 480,159 19,791 1,660 2,338 11,317 - - - 2,793,337
2552 2,405,286 483,022 19,191 1,776 2,415 11,246 - - - 2,922,936
2553 2,512,598 487,704 19,085 1,883 2,486 11,388 - - - 3,035,144
2554 2,585,233 486,478 19,084 1,968 2,528 11,322 - 9,082 - 3,115,695
2555 2,659,423 487,247 20,931 2,075 2,641 358 - 21,492 - 3,194,167
2556 2,755,418 490,029 21,511 2,130 2,775 316 - 23,203 - 3,295,382
2557 2,848,802 495,811 21,929 2,165 2,875 323 - 23,462 - 3,395,367
2558  2,961,051 509,086 22,167 2,215 2,959 324 - 24,236  - 3,522,038
2559 3,062,576 517,300 22,524 2,324 3,021 330 - 24,647 - 3,632,722
2560 3,149,375 500,229 22,771 2,353 3,089 322 - 25,173 - 3,703,312
2561 3,240,838 509,477 23,314 2,386 3,185 318 - 26,235 87 3,805,840
2562 3,341,727 516,535 23,856 2,470 3,439 323 - 27,115            148 3,915,613
2563 3,654,363 340,605 24,069 2,494 3,439 326 - 27,389            193 4,052,963
2564 3,702,796 348,349 23,765 2,521 3,266 331 - 28,209            242 4,109,479
2565(มี.ค.) 3,715,442 346,088 23,748 2,530 3,265 330 - 28,535            248 4,120,186
ปี พ.ศ. 2564
ม.ค. 3,657,968 341,375 24,058  2,494  3,522 324 - 27,354 196 4,057,291
ก.พ. 3,660,944 342,420 24,033 2,490 3,499 323 - 27,410 195 4,061,314
มี.ค. 3,663,223 343,346 23,996 2,492 3,485 323 - 27,474 195 4,064,534
เม.ย. 3,665,685 344,790 23,965 2,494 3,424 323 - 27,607 196 4,068,484
พ.ค. 3,669,326 346,447 23,883 2,500 3,391 323 - 27,748 197 4,073,815
มิ.ย. 3,671,403 347,934 23,812 2,502 3,343 325 - 27,999  202 4,077,520 
ก.ค. 3,676,710 347,310 23,796 2,507 3,324 326 - 28,012  204 4,082,189 
ส.ค. 3,683,524 348,940 23,739 2,511 3,315 324 - 28,152  207 4,090,712 
ก.ย. 3,686,515 349,110 23,714 2,516 3,295 325 - 28,014   211  4,093,700
ต.ค. 3,690,473 349,167 23,692 2,515 3,282 327 - 28,060   216  4,097,732
พ.ย. 3,695,928 348,835 23,748 2,519 3,281 331 - 28,180   231 4,103,053
ธ.ค. 3,702,796 348,349 23,765 2,521 3,266 331 - 28,209   242 4,109,479 
รวม 3,702,796 348,349 23,765 2,521 3,266 331 - 28,209   242 4,109,479
ปี พ.ศ. 2565
ม.ค. 3,705,014  347,748 23,735 2,529 3,264 331 -  28,275             248 4,111,144 
ก.พ. 3,712,314 347,025 23,733 2,529 3,263 330 - 28,389             256 4,117,839
มี.ค. 3,715,442 346,088 23,748 2,530 3,265 330 - 28,535  248 4,120,186
รวม 3,715,442 346,088 23,748 2,530 3,265 330 - 28,535             248 4,120,186

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 65.25 KB
50 22 เม.ย. 65
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 84.92 KB
40 22 เม.ย. 65