MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยจำหน่ายไฟฟ้า

สถิติจำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า


      ปี                   บ้านอยู่อาศัย                                  กิจการ
ขนาดเล็ก                 
      กิจการ     ขนาดกลาง                 กิจการ
 ขนาดใหญ่                             
กิจการ
 เฉพาะอย่าง                                          
  ส่วนราชการ        และองค์กรฯ                                                  สูบน้ำเพื่อการเกษตร                                     ไฟฟ้าชั่วคราว                             สถานีอัด      ประจุไฟฟ้า         หน่วยขาย  
ไม่รวมไฟ    สาธารณะ    
ไฟสาธารณะ       หน่วยขาย
    รวมไฟสาธารณะ
2548    8,637.37 5,771.96 8,045.11 14,605.93 1,693.78 1,151.71 - -        39,905.86 194.10 40,099.96
2549    9,079.16 6,039.00 8,061.22 15,189.57 1,729.67 1,175.48 - -   41,274.10 208.18 41,482.28
2550    9,230.43 6,150.31 7,959.27 15,484.14 1,773.67 1,214.71 - -   41,812.53 222.88 42,035.41
2551    9,381.42 6,253.09 7,913.50 15,394.02 1,809.30 1,250.78 - -   42,002.11 233.80 42,235.91
2552    9,779.26 6,379.67 7,619.31 14,605.04 1,789.81 1,288.25 - -   41,461.34 271.96 41,733.30
2553    10,713.24 6,829.69 7,684.75 16,325.93 1,802.57 1,357.89 - -   44,714.07 312.71 45,026.78
2554    10,124.80 6,644.43 7,494.56 16,468.94 1,779.70 1,293.24 - 42.08   43,847.75 318.96 44,166.71
2555    11,398.92 7,210.42 8,132.84 17,807.83 1,984.38 1,049.10  - 301.68   47,885.17 325.54 48,210.71
2556    11,420.39 7,386.65 8,638.93 17,679.72 2,001.67      94.76 - 395.77   47,617.90 332.87 47,950.77
2557    11,694.75 7,428.78 8,668.96 17,538.92 2,014.66      96.13 - 414.22   47,856.42 409.81 48,266.23
2558    12,369.40 7,733.33 8,926.38 17,664.25 2,127.91   108.59 - 413.91   49,343.77 438.73 49,782.50
2559   12,998.23 8,010.43 8,742.72 18,452.04 2,154.66   124.79 - 418.84   50,901.71 473.77 51,375.48
2560    13,041.40  7,927.37  8,696.59 18,343.40  2,156.41  131.40  404.02    50,700.59  482.32  51,182.91 
2561   13,133.86 7,956.33 8,795.22 18,507.70 2,174.84 130.37 - 410.52 0.03 51,108.87 491.34 51,600.21
2562   14,296.35 8,266.84 8,975.31 18,431.79 2,261.33 134.36 - 438.91 0.02 52,804.91 499.46 53,304.37
 2563   15,693.74 7,203.38 8,240.53 16,799.16 1,655.36 132.99 - 427.96 0.12 50,153.24 508.60 50,661.84
 2564
(ม.ค.-  พ.ย.)  
14,709.71 6,230.70 7,253.65 15,299.74 1,368.46 119.52 - 325.29 0.68 45,307.77 467.25 45,775.02
2563    (ม.ค.-พ.ย.)    14,621.98 6,676.71 7,588.53 15,430.97 1,525.91 122.84 - 398.27 0.11 46,365.32 465.33 46,830.65
ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. 1,142.50 673.69 725.89 1,509.01 190.09 11.14 - 34.99 0.01 4,287.32 42.73 4,330.05
ก.พ. 1,143.05 668.48 707.35 1,435.19 163.42 10.55 - 34.33  0.01 4,162.38 39.99 4,202.37
มี.ค. 1,309.96 699.08 741.23 1,510.17 161.61 11.62 - 36.37 0.01 4,470.05 42.93 4,512.98
เม.ย. 1,454.70 676.68 611.47 1,177.92 110.71  11.68  - 35.68 0.01 4,078.11 41.66 4,119.77
พ.ค. 1,757.39 531.28 663.05 1,295.72 120.19   11.80 - 38.95 0.01 4,417.93 43.08 4,461.01
มิ.ย. 1,526.98 547.51 660.10 1,325.00 113.57 11.23 - 37.25 0.01 4,417.93 41.72 4,263.37
ก.ค. 1,402.43 593.46 690.55 1,408.60 131.53 11.52 - 37.59 0.01 4,221.65 43.14 4,318.83
ส.ค. 1,343.68 599.15 717.26 1,442.51 136.15 11.51  - 37.97 0.01 4,288.24 43.18 4,331.42
ก.ย. 1,322.10 597.85 713.14 1,457.32 140.60 11.30 - 36.97 0.01 4,279.29 41.82 4,321.11
ต.ค. 1,101.69 546.54 687.37 1,454.42 126.18 10.82 - 36.23 0.01 3,963.26 43.22 4,006.48
พ.ย. 1,117.50 542.99 671.12 1,415.11 131.86 10.41 - 32.40 0.01 3,921.40 41.86 3,963.26
ธ.ค.  1,071.76 526.67 652.00 1,368.19 129.45 10.15 - 29.69 0.01 3,787.92 43.27 3,831.19
รวม 15,693.74 7,203.38 8,240.53 16,799.16 1,655.36     132.99 - 427.96 0.12  50,153.24 508.60 50,661.84
ปี พ.ศ. 2564
ม.ค. 1,005.12 485.99 587.09 1,303.15 107.28 9.30 - 27.55 0.01 3,525.51 43.27 3,568.78
ก.พ. 1,135.61 525.13 627.53 1,302.78 113.37 9.48 - 27.65 0.02 3,741.57 39.10 3,780.67
มี.ค. 1,330.01 596.15 760.55 1,540.60 146.62 11.75 - 31.10 0.02 4,416.80 43.29 4,460.09
เม.ย. 1,423.99 590.31 654.61 1,358.24 134.66 10.77 - 29.25 0.03 4,201.86 41.9 4,243.76
พ.ค. 1,593.30 615.73 696.08 1,451.45 132.88 11.23 - 32.14 0.03 4,532.84 43.30 4,576.14
มิ.ย. 1,579.94 633.93 693.68 1,440.26 128.93 12.87 - 31.43 0.09 4,521.13 41.94 4,563.07
ก.ค. 1,439.98 573.67 644.32 1,334.88 122.83   9.65 - 27.57 0.11 4,153.01 43.35 4,196.36
ส.ค. 1,431.31 558.69 622.80 1,274.35 122.18 11.22 - 29.88 0.10 4,050.54 43.36 4,093.90
ก.ย. 1,289.97 539.74 629.19 1,375.98 114.47 10.92 - 29.51 0.09 3,989.87 42.10 4,031.97
ต.ค. 1,263.17 555.40 660.93 1,469.79 121.35 11.30 - 30.14 0.08 4,112.15 43.52 4,155.67
พ.ย. 1,217.31 555.96 676.87 1,448.26 123.89 11.03 - 29.07 0.10 4,062.49 42.12 4,104.61
รวม 14,709.71 6,230.70   7,253.65   15,299.74    1,368.46        119.52    325.29 0.68  45,307.77   467.25  45,775.02
หมายเหตุ :  * ค่าไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 54/2559 และ 46/2560