MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19

ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19

สรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 3% ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท) 
 
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
    2.1 ให้ใช้ไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
    2.2 ขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือน ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1)
 
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
    3.1 ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1) 
    3.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเทียบกับเดือนฐาน ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3) 

4. มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
    ต่อมา 
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ดังกล่าว จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
   และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติให้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ดังกล่าว จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างแสดงการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19 ตามไฟล์แนบ   

       

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน. ที่ 38_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 37.50 KB
138 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 43_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 65.73 KB
129 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 34_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 184.44 KB
108 9 มิ.ย. 63
ตัวอย่างแสดงการคิดส่วนลดค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐ ช่วง COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์: 504.00 KB
159 9 มิ.ย. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 60_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 50.86 KB
101 21 ก.ค. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 81_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 60.82 KB
48 26 ต.ค. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 112_63.pdf
ขนาดไฟล์: 69.63 KB
23 5 ม.ค. 64