MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ.      2563
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
4 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
5 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
6 วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม
7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน
8 วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม
9 วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม
11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม
12 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม
13 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
14 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม
15 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
16 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

 หมายเหตุ  :  1)  จัดทำเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2563
                   2)  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดตามเทศกาลสงกรานต์  วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563  ออกไปก่อน  
                        เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                   3)  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  มีมติให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ปฏิบัติตามมติ ครม.  โดยให้การคิดค่าไฟฟ้า
                        สำหรับวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการปกติ ซึ่งมีช่วงเวลา On Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) 

           

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศวันหยุด_3 มิ.ย.pdf
ขนาดไฟล์: 38.38 KB
452 27 พ.ค. 62
ปฏิทินวัน Off Peak อัตรา TOU ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์: 100.46 KB
218 23 มี.ค. 63
ประกาศ กฟน. 31-2563_13-15เมย.63 เป็น On Peak.pdf
ขนาดไฟล์: 43.99 KB
107 27 มี.ค. 63