MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ. 2565 2566
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 6 เมษายน
4 วันสงกรานต์ 13 เมษายน 13 เมษายน
5 วันสงกรานต์ 14 เมษายน 14 เมษายน
6 วันสงกรานต์ 15 เมษายน 15 เมษายน
7 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
8 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 4 พฤษภาคม
9 วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 3 มิถุนายน
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 3 มิถุนายน
11 วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 1 สิงหาคม
12 วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2 สิงหาคม
13 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 15 กรกฎาคม -
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม
15 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 29 กรกฎาคม -
16 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
17 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
18 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 14 ตุลาคม  -
19 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
20 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
21 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
22 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 30 ธันวาคม -
23 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ :  จัดทำเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 
                          คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566  มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
ต่อมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2566 (ครั้งที่ 893) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นวัน
Peak ปกติ

                เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงจึงกำหนดให้ คิดค่าไฟฟ้าสำหรับอัตราค่าไฟฟ้า TOU ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
                                    ช่วงเวลา  
09.00 - 22.00 น.   เป็นช่วงเวลา   On Peak

                              และ ช่วงเวลา  22.00 - 09.00 น.   เป็นช่วงเวลา   Off Peak

                 
                 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน. ที่ 14_64.pdf
ขนาดไฟล์: 134.49 KB
1,976 15 ก.พ. 64
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 136.90 KB
1,805 15 ก.ค. 64
ประกาศ-กฟน. ที่ 65-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 102.07 KB
841 21 ก.ค. 64
ประกาศ 111-2564 TOU Tariff 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 125.18 KB
1,238 31 ธ.ค. 64
ปฏิทินตารางวันหยุด Off Peak ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์: 126.45 KB
1,211 23 มิ.ย. 65
ประกาศ กฟน. ที่ 66-2565.pdf
ขนาดไฟล์: 322.30 KB
718 12 ก.ค. 65
ประกาศ กฟน. ที่ 89-2565.pdf
ขนาดไฟล์: 304.41 KB
422 7 พ.ย. 65
ประกาศที่ 112-2565 วัน Off Peak ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์: 292.72 KB
882 28 ธ.ค. 65
ปฏิทินวันหยุด Off Peak ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์: 117.81 KB
1,548 28 ธ.ค. 65
ประกาศ กฟน 23-2566.pdf
ขนาดไฟล์: 593.12 KB
248 3 พ.ค. 66