MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ. 2564 2565
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 12 กุมภาพันธ์ -
3 วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์
4 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 6 เมษายน
5 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 12 เมษายน -
6 วันสงกรานต์ 13 เมษายน 13 เมษายน
7 วันสงกรานต์ 14 เมษายน 14 เมษายน
8 วันสงกรานต์ 15 เมษายน 15 เมษายน
9 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
10 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 4 พฤษภาคม
11 วันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 15 พฤษภาคม
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 3 มิถุนายน
13 วันอาสาฬหบูชา 24 กรกฎาคม 13 กรกฎาคม
14 วันเข้าพรรษา 25 กรกฎาคม 14 กรกฎาคม
15 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 28 กรกฎาคม
16 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
17 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 24 กันยายน -
18 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
19 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
20 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
21 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
22 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ : 1. จัดทำเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
                2. ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ 
                     (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565   (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565   (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565  และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 
                3. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) สำหรับการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ 
                ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2565 ดังนั้น จึงขอกำหนดวันหยุดราชการปกติตามตารางข้างต้น เป็นช่วงเวลา Off-Peak ของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ไปก่อน
                ทั้งนี้ หาก กกพ. มีมติการกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ของวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
                การไฟฟ้านครหลวงจะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบการกำหนดช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ต่อไป

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน. ที่ 14_64.pdf
ขนาดไฟล์: 134.49 KB
1,019 15 ก.พ. 64
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 136.90 KB
1,288 15 ก.ค. 64
ประกาศ-กฟน. ที่ 65-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 102.07 KB
545 21 ก.ค. 64
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 128.08 KB
761 15 ธ.ค. 64
ประกาศ 111-2564 TOU Tariff 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 125.18 KB
581 31 ธ.ค. 64