MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ. 2565
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
4 วันสงกรานต์ 13 เมษายน
5 วันสงกรานต์ 14 เมษายน
6 วันสงกรานต์ 15 เมษายน
7 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
8 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
9 วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน
11 วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม
12 วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม
13 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 15 กรกฎาคม
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม
15 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 29 กรกฎาคม
16 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม
17 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม
18 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 14 ตุลาคม
19 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
20 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม
21 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
22 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 30 ธันวาคม
23 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

หมายเหตุ :  1. จัดทำเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 
                 2. ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  จำนวน  4  วัน   ได้แก่ 
                     (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565  และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
                 3. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565  มีมติเห็นควรให้ กฟน. ดำเนินการเรื่องวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4  วัน  ตามมติ ครม. ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามประกาศ กกพ.  ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) จนกว่าจะมีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
                     เพื่อดำเนินการตามมติ ครม. และ กกพ. จึงกำหนดให้ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นช่วงเวลา Off-Peak  ของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)  จนกว่าจะมีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
                     
                 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน. ที่ 14_64.pdf
ขนาดไฟล์: 134.49 KB
1,422 15 ก.พ. 64
ปฏิทินตารางวันหยุด TOU ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์: 136.90 KB
1,473 15 ก.ค. 64
ประกาศ-กฟน. ที่ 65-2564.pdf
ขนาดไฟล์: 102.07 KB
681 21 ก.ค. 64
ประกาศ 111-2564 TOU Tariff 2565.pdf
ขนาดไฟล์: 125.18 KB
969 31 ธ.ค. 64
ปฏิทินตารางวันหยุด Off Peak ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์: 126.45 KB
518 23 มิ.ย. 65
ประกาศ กฟน. ที่ 66-2565.pdf
ขนาดไฟล์: 322.30 KB
368 12 ก.ค. 65