MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ » ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไปหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดงานขึ้นเป็นกรณีพิเศษชั่วคราว หรือการใช้ในกรณีต่างๆ เป็นการชั่วคราว โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

8.1 อัตรารายเดือน

ค่าพลังงานไฟฟ้า (ทุกระดับแรงดัน) หน่วยละ 6.8025 บาท

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

  • 1

   อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • 2

   ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วยค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

**อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป**

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประเภท 8_ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว_เริ่มใช้เดือน ม.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์: 78.79 KB
527 13 ม.ค. 66