MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (12474 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขม.10/0390/2561
การจัดซื้อตู้เสื้อผ้าบานเปิดมือจับฝัง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไอคอนิค เฟอร์นิเจอร์ จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 ต.ค. 61
ฟขป.บจ.WBS.I.58.08.03.001.58.302,303/61
ปักเสา+สตับและติดตั้งอุปกรณ์รับแรงกลาง ซอยที่ดินไทย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสุชิน แสงอินทร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 ต.ค. 61
บ.ฟขร.42/00097/2561
ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยมงคลพาณิชย์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ต.ค. 61
บ.ฟขข. 21/329/2561
ปากกาและสมุดโน๊ต
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านมัลลิกา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ต.ค. 61
บ.ฟขร.42/00093/2561
ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อบัตรคิว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ต.ค. 61
บ.ฟขม.24/582/2561
เปลี่ยนเครื่องวัดชำรุดฯ พร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนันต์ หวังพิทักษ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ต.ค. 61
บ.ฟขม.24/581/2561
เปลี่ยนเครื่องวัดชำรุดฯ พร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิระธรรม ดาวงษ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ต.ค. 61
ฟขป.บจ.120001571195/61
ป้กเสาพาดสายแรงกลางซอยสุดใจ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.พี.ดับบลิว.สตรีทไลท์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 ต.ค. 61
บ.กพอ.085(บอ.1)/61
จัดซื้อฟางข้าวอัดก้อน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไพศาลการ์เด้น
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ต.ค. 61
บ.กพอ.084(บอ.1)/61
อัดภาพถ่าย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสันติภาพดิจิตอลแล็บ
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ต.ค. 61
บ.ฟขป ๒๑/๐๐๖๕/๒๕๖๑
ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธัญญรัตน์ซัพพลายส์ (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 ต.ค. 61
บ.ฟขบ.21/00109/2561
กระเป๋าผ้า 600 D สีส้ม (สกรีน 1 สี)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน เอ้าท์ บาลานซ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ต.ค. 61
  • 12,474รายการ