MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (10383 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
จย.ฟขข.082/2562
ใส่ยางรถยนต์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก.คลังยาง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 มิ.ย. 62
LD2-3308-VTX
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนามงานปรับปรุงการจ่ายไฟ ภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณพระที่นั่งบรมพิมาน (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)อกล).
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท พีดีซี เอ็นยิเนียร่ิ่ง จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
MP 070/62
ตู้ 12/24 kV METERING CUBICLE Type B
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.พี.ซี. อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
MA2-7572-WLZ
PVC Insulated Copper Conductor, MEA Type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1 x 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 28,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
MA62-1-013-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งและรับรองระบบไฟฟ้า กับ กฟน. จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จีโอไนน์ซอฟต์แวร์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 มิ.ย. 62
MA62-1-010-TSX
ระบบการให้บริการผ่าน www.mea.or.th จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 พ.ค. 62
MA62-1-009-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูล และติดตาม ผลการดำเนินงานสำหรับงานสัญญา จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จีโอไนน์ซอฟต์แวร์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 พ.ค. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)24/2.324/2562
งานจ้างตัด-ต่อ เครื่องวัดฯ กรกฎาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอัษฎาวุธ ผิวปลั่ง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 มิ.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)24/2.323/2562
งานจ้างตัด-ต่อ เครื่องวัดฯ กรกฎาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนุชา พลอยไทย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 มิ.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)24/2.322/2562
งานจ้างตัด-ต่อ เครื่องวัดฯ กรกฎาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประสาน สงวนไทร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 มิ.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)24/2.321/2562
งานจ้างตัด-ต่อ เครื่องวัดฯ กรกฎาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอิศรา มีไชยโย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 มิ.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)24/2.320/2562
งานจ้างตัด-ต่อ เครื่องวัดฯ กรกฎาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสินนท์ พ่วงพงษ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 มิ.ย. 62
  • 10,383รายการ