MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่
ID2-4667-WGZ
ประกาศเลขที่
ID2-4667-WGZ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจอแสดงผล ห้อง Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมติดตั้ง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ซี เอ็ม เอส โซลูชั่น จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4,440,500.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4,440,500.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
24 พ.ค. 62
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก