MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
บ.จจ./กธฟ.2/040/2562
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อเครื่องค้นหาสาธารณูปโภคใต้ดินด้วยเรดาร์ (Ground Penetrating Radar)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา
บจก.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,994,865.20 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,990,200.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
24 พ.ค. 62
แนบเอกสารประกาศ
ประกาศผู้ชนะ.pdf [ขนาดไฟล์ : 133.1 KB]
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก