MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
บจ.ฟขข.103/62
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าฯ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
นายสมพร เกื้อทาน
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
71,365.63 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
71,365.63 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
16 พ.ค. 62
แนบเอกสารประกาศ
103.pdf [ขนาดไฟล์ : 298.78 KB]
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก