MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
130231846 (รหัสจัดหาเลขที่ AP61-1-001-WLX)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิซอฟต์แวร์เพื่อโครงการทดแทนระบบ ACL (Audit Command Language) รุ่น 13.0 หรือรุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (6 Licenses)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอฟแอลเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
442,980.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
442,980.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
30 มี.ค. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
130231846 (รหัสจัดหาเลขที่ AP61-1-001-WLX)