MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
MA3-8592-WSZ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
HIGH TENSION PVC TAPE1-1/2 IN x 108 ft จำนวน 1,300 ม้วน
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
421,890.30 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
421,890.30 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
18 ก.พ. 63
แนบเอกสารประกาศ
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
MA3-8592-WSP