MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเลขที่
จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ โรงแรมอินอิน ถ.กาญจนาภิเษก - ไทรน้อย
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ โรงแรมอินอิน ถ.กาญจนาภิเษก - ไทรน้อย
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
240,804.57 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
240,804.57 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
26 มี.ค. 61
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ โรงแรมอินอิน ถ.กาญจนาภิเษก - ไทรน้อย