MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่
MP3-8966-DGZ เลขที่โครงการระบบ e-GP : 62087140673
ประกาศเลขที่
MP3-8966-DGZ เลขที่โครงการระบบ e-GP : 62087140673
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างทำสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 ตร.มม. จำนวน 800,000 เมตร
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
ราคารวมที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
18,909,040.00 บาท
ราคารวมที่ตกลงซื้อ / จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
18,832,000.00 บาท
ประกาศ ณ. วันที่
29 พ.ย. 62
แนบเอกสารประกาศ
-
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
สรุปสาระสาคัญของสัญญา / ใบสั่ง
MP3-8966-DGA