MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (13736 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขร.32/949/2562
ตรายาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ถาวรการพิมพ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
บ.ฟขร.31/107/2562
ตรายาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ถาวรการพิมพ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
บ.ฟขร.32/5121/62
ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 240000040373
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีซีเจ ไลท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 62
24/827/62 จัดซื้อกระดาษ A 5
จัดซื้อกระดาษ A 5 เพื่อใช้งานแผนกบริการเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 62
24/826/62 จัดซื้อกระดาษ A4
จัดซื้อกระดาษ A 4 เพื่อใช้งานแผนกบริการเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 พ.ย. 62
LD2-3312-VTX
จ้างเหมาบริการงานโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topography Map) ที่ทำการบางพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ตรีมิตร เซอร์เวย์ยิ่ง แอนด์ คอนสครัคชั่น จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 62
MP3-8948-BGZ
ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว ชนิด 7 เส้น ขนาด 40 ตรมม. (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว) (Code 4010-303-25000) จำนวน 387,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 62
ฝทภ.วจ.017/2562
งานจ้างปรับปรุงสถานพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกล้ากานต์ คอนสตรัคชั่น
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : -
บ.ฟขจ.31/00242/2562 ลงวันที 30 ตุลาคม 2562
ปักเสา พาดสายแรงกลางแรงต่ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสรรชัย ขจรพันธุ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
บ.ฟขร.32/945.1/62
ซื้อ Preform 70mm จำนวน 60 EA
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ประธานการไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0105544005213
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 62
บ.จจ./รฟ.3/069/2562
ตู้ PLC Remote IO 48 input, 32 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด และตู้ PLC LTF IO 72 input, 48 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานที่ สถานีย่อยหลักสี่
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.สหยูเนี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 พ.ย. 62
บ.จจ./รฟ.3/070/2562
ซื้อตู้ PLC Remote IO 48 input, 32 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานที่ สถานีย่อยดอนเมือง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.สหยูเนี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 พ.ย. 62
  • 13,736รายการ