MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศราคากลาง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

จำนวนประกาศ (1483 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MP3-8950-CBX เลขที่โครงการ e-GP : 62097479498 Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 70 sq.mm. จำนวน 3,000 ชุด 3,647,815.20 THB
MA2-8558-WHZ Fiberglass crossarm for communication cable 85 x 85 mm x 1.8 m (code 5625-662-31800) จำนวน 3,000 ท่อน 10,031,250.00 THB
MP3-8951-CBX Four way compact splicing kit 24 kV 70-70-70-70 sq.mm 3,167,723.02 THB
EC2-0292-WLZ ซื้อ เสาสายส่งไฟฟ้า 115 kV สูง 21 เมตร จำนวน 210 ต้น สำหรับงานปรับปรุงสายส่งอากาศ 69 kV ที่เสื่อมสภาพ พร้อมโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 2) ตอนที่ 2 37,682,190.00 THB
MP3-8951-FBX เลขที่โครงการ e-GP : 62107103891 Four way compact splicing kit 24 kV 240-240-240 240 sq.mm จำนวน 42 ชุด 2,965,694.86 THB
MP3-8950-JBX เลขที่โครงการ e-GP : 62097522593 Straight joint splicing 24 kV 400-240 sq.mm. จำนวน 120 ชุด 3,362,133.46 THB
LD3-3313-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-gp 62107345081 จัดจ้างเหมาบริการงานบังคับเครนไฟฟ้ายกย้ายผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆ จำนวน 5 อัตรา 1,006,572.41 THB
PM3-4225-WGZ กล้องถ่ายภาพ UV CORONA จำนวน 1 ชุด 5,328,600.00 THB
LD3-3317-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-gp 62117017227 จ้างเหมาบริการงานโยธา จำนวน 2 อัตรา 515,736.06 THB
LD3-3316-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-gp 62117017321 จ้างเหมาบริการงานขนส่งผลิตภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ประจำรถเทรลเลอร์ จำนวน 10 อัตรา 2,129,699.09 THB
LD3-3315-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-gp 62117017297 จ้างเหมาบริการประจำรถขนส่งเครื่องวัด หม้อแปลง และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 อัตรา 2,024,999.48 THB
LD3-3314-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-gp 62117017269 จ้างเหมาบริการงานขนส่งเอกสาร เลือด ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 12 อัตรา 2,301,623.16 THB
  • 1,483รายการ