MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศราคากลาง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

จำนวนประกาศ (1261 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MA2-8544-WHZ เลขที่โครงการ e-GP : 62097116474 Thimble clevis for preformed deadend จำนวน 42,000 ชุด 1,842,540.00 THB
TP2-3102-TSZ จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2562 10,881,797.28 THB
ฝกส.116/2562 งานปรับปรุง สถานีย่อยบางน้ำจืด ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.2 ณ สถานีย่อยบางน้ำจืด 3,904,002.00 THB
MA3-8522-WGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62097021468 ประกวดราคาซื้อSECURITY SEALS (PLASTIC) (Code 5210-681-03810) จำนวน 793,000 ชุด 1,646,109.40 THB
MP3-8946-FGZ ซื้อผลิตภัณฑ์จับสายที่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีน (Preformed Deadend, Neoprene Coated) ทำจากอะลูมิเนียมผสม ชนิดขึ้นรูปไว้ก่อนและเคลือบด้วยนีโอพรีน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 70 ตร.มม. (Code 6145-137-07000)จำนวน 22,500 อัน 2,439,497.25 THB
MA3-8546-WGZ ซื้อ BIRD GUARD ฝาครอบ BUSHING TYPE B (Code 6120-632-21020) จำนวน 6,000 อัน 2,835,499.80 THB
MP3-8953-CGX เลขโครงการ e gp 62077493542 Stirrup clamp for 35-70 sq.mm. aluminum conductor run จำนวน 17500 ชุด 7,608,676.25 THB
AP62-1-017-WLX ซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร สำหรับรองรับการทำงาน Micro Service จำนวน 1 ระบบ 2,568,000.00 THB
HR3-5201-TGZ จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 งาน 17,790,192.00 THB
บ.กคป.129/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Server Farm จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่ ปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,782,450.00 THB
MA2-7525-WHZ ซื้อ CAPACITOR 10 UF for 80 W high pressure mercury lamp (Code 6210-482-10100) จำนวน 8,000 ตัว 530,720.00 THB
MA3-8521-WGZ ซื้อ SEALING LEAD 11 mm. DIAMETER 5.5 mm. THICK (Code 5210-681-03800) จำนวน 2,083,000 เม็ด 1,493,302.70 THB
  • 1,261รายการ