MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
MA4-8540-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63127051166
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อPVC Electrical Tape Black 19 mm. x 20 m. (Code 5970-311-62000) จำนวน 174,000 ม้วน
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
1,000.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
22 เม.ย. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2220-5904, 0-2220-5000 ต่อ 4626
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคากลาง MA4-8540-WGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 31.6 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,051,490.20 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน MA4-8540-WGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 158.87 KB]
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ประกาศ ณ. วันที่
8 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : วรรณิศา สายแก้ว