MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
MA4-8544-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63127085903
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อ Aluminium tape 16 mm. x cm. จำนวน 1,400,000 แผ่น
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
500.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
22 เม.ย. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2220-5000 ต่อ 4904
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคากลาง MA4-8544-WGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 34.02 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,258,320.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน MA4-8544-WGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.97 KB]
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ประกาศ ณ. วันที่
7 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : นงเยาว์ จิตรภักดี