MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
MP4-8953-BGX เลขที่โครงการระบบ e-GP : 64017364001
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อ Parallel tap compression connector for 35 - 70 sq.mm. aluminum conductor run to 16 - 35 sq.mm. aluminum and copper conductor tap (Code 6145-074-14300) จำนวน 180,000 ตัว
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
500.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
21 เม.ย. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บก.06.pdf [ขนาดไฟล์ : 21.23 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,575,468.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ MP4-8953-BGX.pdf [ขนาดไฟล์ : 86 KB]
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ประกาศ ณ. วันที่
7 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : นางสุชาดา ปิ่นแดง
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 5