MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
ฝทภ.วจ.010/2564
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างจัดทำเวทีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
250.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
22 เม.ย. 64
สอบถามทางโทรศัพท์
02-2205809
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บาท
เอกสารดาวน์โหลด
-
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย
ประกาศ ณ. วันที่
5 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : นางพรทิพา กาญจนะ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 7