MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
ฝคฟ./กผร.001/2564 ลว. 2 เมษายน 2564 โครงการเลขที่ 64037183146
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ผังระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Diagram)
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 เม.ย. 64 - 5 พ.ค. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ราคาแบบชุดละ
บาท
กำหนดเสนอราคา
6 พ.ค. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
สอบถามทางอีเมล
FD1@mea.or.th
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคากลาง.pdf [ขนาดไฟล์ : 360.52 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,459,600.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน.pdf [ขนาดไฟล์ : 189.87 KB]
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
ประกาศ ณ. วันที่
2 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : นายเชี่ยวชาญ มาสสร
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า 7
อีเมล์ : chiawcharn.m@mea.or.th