MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2825 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ฝกส.056/2563
งานก่อสร้างอาคารพัสดุโรงโปร่ง และงานหลังคาที่จอดรถงานสนามฯ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 ต.ค. 63 - 13 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 พ.ย. 63
MA4-7503-WGZ เลขที่โครงการ 63097610729
Canvas working gloves จำนวน 14,080 คู่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ย. 63
63107067932 (EV/B036/2563)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู/ชม. จำนวน 11 ชุด สำหรับใช้งานที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ (งบ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 ต.ค. 63 - 6 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 63
HR4-5201-TGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 63097338571
จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร ภายในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 114 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 ต.ค. 63 - 13 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 พ.ย. 63
4163-900-03X
ประกวดราคาซื้อรถเครน ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 ต.ค. 63 - 13 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 พ.ย. 63
ฝทภ.วจ.050/2563
งานจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา) ฝทภ.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 ต.ค. 63 - 12 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 พ.ย. 63
ฝทภ.วจ.049/2563
งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย และอาคารสำนักงานใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 ต.ค. 63 - 12 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 พ.ย. 63
ฝกส.177/2563
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV Feeder KKM-415, 416, 425 และ KKM-426 ของสถานีย่อยคลองกระเทียม ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณ สถานีย่อยคลองกระเทียม ถนนรามอินทรา, ซอยรามอินทรา 117, ซอยรามอินทรา 109 ถนนพระยาสุเรนทร์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 พ.ย. 63
ฝกส.012/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับ Feeder PK-427 ของสถานีย่อยพระโขนง ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ บริเวณแยกกล้วยน้ำไท ถนนพระราม 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 พ.ย. 63
ฝทภ.วจ.053/2563
งานจ้างก่อสร้างหลังคาบริเวณ อาคาร 2 ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 30 ต.ค. 63 - 6 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 พ.ย. 63
PM4-4212-WGZ เลขที่โครงการ 63067228439
Portable dissolved gas analysis จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 พ.ย. 63
RD4-4238-WGZ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63087086373)
ซื้อ Glove Sleeve and Blanket Testing Machine จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 ต.ค. 63 - 10 พ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 63
  • 2,825รายการ