MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2497 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MP3-8994-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63047227861
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 -ซอยแบริ่ง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 28 พ.ค. 63 - 18 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 มิ.ย. 63
10/2563
จ้างออกแบบปรับปรุงสถานีย่อยแจงร้อน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 63
MP 66/63
SAFETY STRAP 6 ฟุต
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ : 27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 63
11/2563
จ้างออกแบบปรับปรุงสถานีย่อยร่มเกล้า
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 63
ฝกส.042/2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (PMBC) ตามข้อโครงการ 12.2.24.1.13 ณ บริเวณ Bulk Substation PMBC (มีนบุรี) ถนนร่มเกล้า
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 63
63057125053(EV/B018/2563)
ซื้อ Water Softener System พร้ออุปกรณ์ติดตั้งสำหรับระบบปรับอากาศ ที่ อาคาร 3,9 และ 16 ฟขล. (งบ.3)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 63
ID3-4613-WGZ
Optical Fiber Closure 48 Fibers
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ค. 63
MP3-8975-DGZ (เลขที่โครงการ : 63047310833)
ซื้อหม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 4 สาย 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ติดตั้งบนเสาคอนกรีต) แรงดันด้านปฐมภูมิ 24 กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ (code 6120-620-63010) จำนวน 106 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ค. 63 - 10 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 63
MP3-8975-CGZ (เลขที่โครงการ : 63047177639)
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล (Conventional Type) 3 เฟส 4 สาย 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (หม้อแปลงติดตั้งบนนั่งร้าน) แรงดันด้านปฐมภูมิ 24 กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ (code 6120-620-63000) จำนวน 314 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 26 พ.ค. 63 - 10 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 63
ฝกส.242/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 25 พ.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 มิ.ย. 63
TP3-4606-WGZ
โปรแกรมเขียนและออกแบบ (CAD) จำนวน 30 ชุด และ โปรแกรมสำหรับงานออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 11 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 พ.ค. 63
ฝกส.034/2563
งานปรับปรุงสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV Feeder PPG-413 และ PPG-426 ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ สถานีย่อยพร้อมพงษ์ ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มิ.ย. 63
  • 2,497รายการ