MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1418 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MP1-8971-LGZ เลขที่โครงการ 61107001020
ซื้อ 24kV Current Transformer 100-200/5A Indoor Type (Code 6120-626-79030) จำนวน 50 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 62
CT2-4257-WGZ เลขที่โครงการ 61127069470
Automatic Load Unit for Bettery Test จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 62
MA2-8622-WLZ : เลขที่โครงการ e-GP 62027183327
Clamp type spacer for 25 kV all aluminum spaced aerial cable จำนวน 2,400 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
ฝกส.214/2561
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม โรงเรียนศรีอยุธยา ณ บริเวณถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 62
MA1-8696-TMZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027320211
จ้างทำสาย PVC CONDUCTOR TYPE A 1x120 SQ.MM จำนวน 59,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
MD2-4212-WGZ เลขที่โครงการ 62017476812
เตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 เตียง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 เม.ย. 62
RD2-4242-WGZ เลขที่โครงการ 61127413532
จัดซื้อ Bandknife Splitting Machine จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 62
MD2-4209-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:62017473014
Monitor เครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 62
MD2-4210-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:62017411755
อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจด้วยกล้องวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 62
ฝกส.009/2562
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 62
MA1-7526-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:61107055432
จัดซื้อ LUMINAIRE MERCURY 1X125 W (code 6210-436-12500) จำนวน 8,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 เม.ย. 62
LR2-4271-WGZ
ซื้อเครื่องม้วนเหล็กแผ่น จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 มี.ค. 62
  • 1,418รายการ